Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru .... Znak spr. IPR.272.1.36.2016

2016-08-10 14:01:06
IPR.272.1.36.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro na :
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290), przy inwestycji pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zlokalizowanych przy ul. Bogdanowicza 9, na działce nr 3084, jednostka ewidencyjna 061003_4 Łęczna-miasto, Obręb ewidencyjny 061003_4.0001 Łęczna, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164
z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) przy inwestycji pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji.
3. Inwestycja objęta sprawowaniem nadzoru inwestorskiego została podzielona na dwa etapy:
1) Etap 1:
a) przebudowa dwóch istniejących boisk asfaltowych na boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 40x22m, przeznaczone do gry
w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę;
b) budowa oświetlenia;
c) roboty ziemne na terenie bieżni lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy;
2) Roboty doprecyzowane są - Przedmiarami robót pn:
a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe;
b) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;
c) Odwodnienie boisk;
d) Budowa oświetlenia;
3) Etap 2:
a) przebudowa istniejącej nawierzchni trawiastej na nową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej i długości 200,00 m wraz ze skocznią w dal z zeskocznią o wymiarach 8x3m,
b) przebudowa istniejących boisk trawiastych na nowe boisko piłkarskie
o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 58x30m,
c) wykonanie i montaż 1 szt. regulaminu korzystania z kompleksu sportowego,
o wym. 120 cm (wysokość) i 90 cm (szerokość), wykonanego z blachy aluminiowej, napis czarną czcionką, ,
d) dostawa i montaż 8 szt. ławek,
e) dostawa i montaż 4 szt. koszy na śmieci,
f) dostawa i montaż 1 szt. stojaka na rowery,
g) wykonanie chodników i dojść zapewniających dostępność obiektu,
h) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wym. 60 cm (wysokość) i 80 cm (szerokość), zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4) Roboty doprecyzowane są - Przedmiarami robót pn:
a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe;
b) Bieżnia i skocznia w dal;
c) Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy;
d) Chodniki i dojścia;
e) Odwodnienie boisk;
oraz
f) szczegółową specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych dla
modernizacji kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych
w Łęcznej.
5) Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami. Wykonawca robót budowlanych złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji każdego z etapów.
7) Wymagany termin realizacji :
Rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zamówienia nastąpi w dniu zawarcia umowy
z wykonawcą robót, to jest w dniu ok. 29.08. 2016 r. Roboty budowlane będą wykonywane dwuetapowo. I etap zostanie zakończony w terminie do 10 października 2016 r., II etap zostanie zakończony do dn. 20.06.2017 r.
4. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru przedmiotowych robót budowlanych są zamieszczone
i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego – link do strony: http://powiatleczynski.pl/strony,show,5220,siwz-na-zamowienie-pn-modernizacja-kompleksu-boisk-sportowych-przy-zespole-szkol-gorniczych-w-lecznej-znak-sprawy-ipr272432016.html

Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją kosztorysową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
Szczegółowy zakres zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

1) pełny zakres czynności określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane,
2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową,
3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu,
z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
5) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
6) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
7) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań w zależności od potrzeb,
8) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
9) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową,
10) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
11) kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
12) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
13) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
14) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,
15) uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,
16) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych
z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia
o zakończeniu,
17) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
18) zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,
19) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
20) poświadczenie terminu zakończenia robót,
21) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy,
- zakończenie - główne usługi do 20.06.2017r. pozostałe po upływie okresu gwarancji i rękojmi za roboty.
Inspektor nadzoru działający w imieniu Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze bezusterkowym końcowym i gwarancyjnym.
IV. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży:
1) budowlanej z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
2) instalacyjnej z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

V. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedkładał jakiekolwiek dokumenty ponad oświadczenie zawarte
w formularzu ofertowym.

VI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

VII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.

Oferta powinna zostać sporządzona na
• formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą - 20 dni.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
3) Wykaz usług (zał. Nr 3 do zapytania) uzupełniony o wymagane informacje, wraz
z poświadczeniem należytego ich wykonania.
4) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza,
w przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy
z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Teresa Olszak, tel. 81 531 52 04, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

IX. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2016r. do godz. 10.00.:
a) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr
111), lub
c) przesyłką elektroniczną przekazaną na adres: t.olszak@powiatleczynski.pl
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XI. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową oraz zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1. Zał. Nr 1 - Umowa- projekt.
2. Zał. nr 2 – formularz ofertowy.
3. Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych usług.
………………… ……………………
Podpis kierownika zamawiającegoPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www