Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ na zamówienie pn.: ...

SIWZ na zamówienie pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Znak sprawy: IPR.272.4.3.2016

2016-08-04 08:24:17
IPR.272.4.3.2016 Łęczna, dnia 18.07.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5.225.000 EURO ogłoszonego przez Powiat Łęczyński

na „Modernizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej“

KODY CPV - 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45212221-1 roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych,
- 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni,
- 45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową
rurociągów,
- 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
- 31527200-8 oświetlenie zewnętrzne,
- 37410000-5 sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym
powietrzu.


Zamawiający – Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna
Aleja Jana Pawła II 95A
Tel. 81 531 52 04
Fax 81 752 64 64
www.powiatleczynski.pl
kontakt: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 14:00, wtorek 08:00 -15:00
Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) zwaną dalej „ustawą”.

Zatwierdzamy:


………………..…………… ………………………………………..
Przewodniczący Zarządu Członek ZarząduSpis treści

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 3
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 4
III. INFORMACJE OGÓLNE SKŁADANIA OFERT 7
IV. KRYTERIA OCENY OFERT 10
V. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11
VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 11
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12
VIII. SKŁADANIE OFERT 12
IX. OTWARCIE I OCENA OFERT. 13
X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY 14
XI. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 15
XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 15
XIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 16
XIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 16
XV. ODBIÓR SPECYFIKACJI 17


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zlokalizowanych przy ul. Bogdanowicza 9, na działce nr 3084, jednostka ewidencyjna 061003_4 Łęczna-miasto, Obręb ewidencyjny 061003_4.0001 Łęczna, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony przeprowadzony w oparciu o zapisy ustawy dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
4. Roboty budowlane obejmują:
1) Etap 1:
a) przebudowę dwóch istniejących boisk asfaltowych na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 40x22m, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę;
b) budowę oświetlenia;
c) roboty ziemne na terenie bieżni lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy;
Roboty doprecyzowane są - Przedmiarami robót pn:
a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe;
b) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;
c) Odwodnienie boisk;
d) Budowa oświetlenia;
3) Etap 2:
a) przebudowę istniejącej nawierzchni trawiastej na nową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej i długości 200,00 m wraz ze skocznią w dal
z zeskocznią o wymiarach 8x3m,
b) przebudowę istniejących boisk trawiastych na nowe boisko piłkarskie
o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 58x30m,
c) wykonanie i montaż 1 szt. regulaminu korzystania z kompleksu sportowego, o wym. 120 cm (wysokość) i 90 cm (szerokość), wykonanego z blachy aluminiowej, napis czarną czcionką, treść regulaminu zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
d) dostawa i montaż 8 szt. ławek,
e) dostawa i montaż 4 szt. koszy na śmieci,
f) dostawa i montaż 1 szt. stojaka na rowery,
g) wykonanie chodników i dojść zapewniających dostępność obiektu,
h) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wym. 60 cm (wysokość) i 80 cm (szerokość), zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Roboty doprecyzowane są - Przedmiarami robót pn:
a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe;
b) Bieżnia i skocznia w dal;
c) Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy;
d) Chodniki i dojścia;
e) Odwodnienie boisk;
oraz
f) szczegółową specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych dla
modernizacji kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych
w Łęcznej.
5) Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6) Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji każdego
z etapów.

7) Wymagany termin realizacji :
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w dniu zawarcia umowy, to jest
w dniu ……………08. 2016 r. Prace będą wykonywane dwuetapowo. I etap zostanie zakończony w terminie do 10 października 2016 r., II etap zostanie zakończony do dn. 20.06.2017 r.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy;
2) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy;
1) spełniają warunki określone w ogłoszeniu i w niniejszej SIWZ, w tym przedstawią ofertę na wymaganym formularzu zał. Nr 2 do SIWZ oraz do oferty załączą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełniony formularz „JEDZ” (jednolity europejski dokument zamówienia) stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ – w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2016 r Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych zawartą w Komunikacie UZP dotyczącym rekomendacji obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016r. (Dz. Urz. UE L 3/16);
2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej po dwie roboty polegające na realizacji obiektów sportowych na których wykonano:
a) nie mniej niż 500m2 nawierzchni poliuretanowej każdy i wartości co
najmniej 200 000,00 PLN,
b) co najmniej 100 m2 nawierzchni ze sztucznej trawy każdy i wartości nie
niższej niż 200 000,00 PLN każdy,
w sumie 4 roboty w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia poprzez złożenie oświadczeń w dziale C dokumentu JEDZ;
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
a) Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i opisze go w dokumencie JEDZ.
b) Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy w dokumencie JEDZ, że zatrudnia lub dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami :
- kierownika budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń,
- kierownika robót instalacyjnych z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w dokumencie JEDZ, iż posiada:
1) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
ryzyka zawodowego na kwotę minimum 500 tys. zł;
2) roczny minimalny obrót wynoszący minimum 1,5 mln. PLN w każdym
roku podany z okresu 2 lat wybranych przez Wykonawcę z ostatnich 5 lat;
3) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość nie niższą
niż 1 mln. PLN.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy poprzez złożenie oświadczeń w dokumencie JEDZ.
5. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi, a w przypadku podzlecenia części zamówienia należy wypełnić formularz ofertowy dział V pkt. 2 i dokument JEDZ część II – dział D str. 6, wskazując część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zał. Nr 3 do SIWZ – formularz „JEDZ” przez każdego ze wspólników. Każdy ze wspólników wypełnia sekcję III JEDZ, natomiast sekcję IV JEDZ wypełniają jedynie ci wspólnicy /konsorcjanci/ którzy spełniają dany warunek udziału w postępowaniu.
3) Kopię lub w przypadku poręczeń także oryginał dowodu wniesienia wadium.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada wypełniony dokument JEDZ, a tylko wybrany Wykonawca przedstawia:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) do wypełnionego formularza (zał.nr 4 siwz) należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2015r poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie formularza oferty i wymaganych wpisów w dokumencie „JEDZ” oraz załącznika nr 4 do siwz według zasady: spełnia – nie spełnia.
9. Wymagane jest by oferta i dokument „JEDZ” oraz zał. Nr 4 do siwz były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) opisane
w odpowiednim rejestrze lub załączonym pełnomocnictwie.
10. Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania wyciągu protokołu
z otwarcia ofert, nie później niż 3 dni przed podaną w wyborze Wykonawcy datą podpisania umowy (bez dodatkowego wezwania) - złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje na formularzu „JEDZ” w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia,
3) kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz
z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 500 000,00 PLN,
4) zaświadczenie banku w oryginale potwierdzające, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość nie niższą niż 1 mln PLN,
5) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczania z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert,
6) kopię lub oryginał aktualnej informacji z krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12 do 23 i art. 24 ust. 5 ustawy, a Wykonawcy posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składa oświadczenie złożone przed notariuszem, lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób wraz z tłumaczeniem na język polski, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert
7) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych podatków lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert.
8) Wypełniony o składniki ceny kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie dokumentacji technicznej – przedmiarów robót, zgodny w podsumowaniu z ceną oferty.
III. INFORMACJE OGÓLNE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisane roboty budowlane. Wszystkie oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej, znajdą się nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne opisane w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia, że użyte materiały i wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie wymienionych w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. Nr 6 do SIWZ,
a koniecznych w celu prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia.
7. Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego, dołączonego do SIWZ, który winien być wypełniony pismem maszynowym lub ręcznym
i podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania ofert
i reprezentowania firmy (uprawnioną zgodnie z wpisem do rejestru lub
z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji albo przez osobę upoważnioną, przy czym upoważnienie musi być dołączone do oferty). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
8. Oferta musi zawierać odrębnie dla każdego etapu oraz podsumowanie wyceny - cenę brutto (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) i netto (zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie, (obejmującą wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia działu VI ust. 2 stosuje się odpowiednio. Cena ofertowa wskazana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w zakresie oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wskazane jest, by wszystkie strony oferty (łącznie z wymaganymi Załącznikami i dokumentami) były ponumerowane kolejnymi numerami, a łączna liczba stron oferty była wpisana do druku Formularza Oferty.
11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

Nazwa i adres Wykonawcy,
tel. adres e-mail
Napis:
Oferta na przetarg nieograniczony na zadanie
„Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ZSG Łęczna“
Nie otwierać przed 22.08.2016 r., godz. 1015.

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
14. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium
w wysokości: 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100 groszy).
15. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
tj. do dnia 19.08.2016 r. włącznie, by w dniu 22.08.2016r do godziny 10:00 zostało ujęte na rachunku bankowym Zamawiającego.
16. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
17. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKOBP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr IPR 272.4.3.2016”.
18. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeń udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359) Wykonawca dokument taki winien złożyć w formie oryginału w Powiecie Łęczyńskim w Łęcznej (21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A) lub załączyć w formie oryginału do oferty; w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów.
19. Powiat Łęczyński czynny jest: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 15:00, wtorek 08:00 -16:00
20. OFERTA WYKONAWCY, KTÓRA NIE ZOSTAŁA ZABEZPIECZONA WADIUM
W WYMAGANEJ FORMIE LUB NIE ZAWIERA POTWIERDZENIA WNIESIENIA WADIUM, BĘDZIE ODRZUCONA na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 7b.
21. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 – 4 ustawy.
22. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wystąpią okoliczności wymienione w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy.
23. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
24. Zamawiający będzie żądał od Wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % (dziesięć procent) ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy.
3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż określona w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKOBP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia –sprawa nr IPR 272.4.3.2016”.
5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu mają zastosowanie przepisy art. 148 ust. 5 ustawy.
6) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% (trzydzieści procent) wysokości zabezpieczenia.
8) Kwota, o której mowa w pkt. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
25. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
26. Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty
- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a zostali wykluczeni lub odrzuceni z postępowania o udzielenie zamówienia - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
27. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
28. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany w niniejszym postępowaniu dokument „JEDZ” musi być złożony przez każdy z podmiotów.
29. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli prawidłowo wypełnionych a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Do postępowania przetargowego należy przedłożyć:
cenę ryczałtową za „Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ZSG Łęczna“
2. Ustala się, że podana w ofercie wartość obejmuje komplet czynności, materiałów i kosztów niezbędnych do wykonania zadania w tym opłaty pobierane przez Urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień i decyzji.
3. Ustalone na przetargu wynagrodzenie pozostaje stałe.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kosztorys uproszczony na zaoferowane roboty wraz z wyceną elementów scalonych.
5. Łączna cena za wykonanie robót powinna być podana w dwóch pozycjach:
- netto,
- brutto /z należnym podatkiem VAT/.
6. Kryterium wyboru ofert :
1) Cena /koszt/
• znaczenie kryterium : 60 %
• punktacja : 0-80 pkt.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
gdzie: = liczba punktów za kryterium „cena”,
= najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
= cena oferty badanej;
2) Termin wykonania robót
• znaczenie kryterium : 20 %
• punktacja : 0-20 pkt.
Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin realizacji w ofercie otrzyma 20 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
gdzie: T = liczba punktów za kryterium „termin wykonania”
Tmin – najkrótszy termin realizacji zaproponowany w ofertach Wykonawców,
nie dłuższy niż 60 dni dla etapu I, nie dłuższy niż 60 dni dla etapu II.
Tx – termin wykonania podany w ofercie.

3) Okres gwarancji jakości
• znaczenie kryterium : 20 %
• punktacja : 0-20 pkt.
Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości w ofercie otrzyma 20 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
gdzie: G = liczba punktów za kryterium „gwarancja jakości”
Gmax – najdłuższy termin udzielonej gwarancji jakości zaproponowany w ofertach Wykonawców, (minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesięcy liczony od podpisanego przez strony końcowego protokołu odbioru robót), liczony jako najdłuższy możliwy okres gwarancji minus minimalny okres gwarancji tj. 84 m-ce – 36 m-cy = 48 m-cy
Gx – termin gwarancji jakości podany w ofercie, liczony : wartość równa ilości m-cy wynikającej z obliczenia: okres gwarancji badanej oferty minus minimalny okres gwarancji.

V. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez matematyczne wyliczenie otrzymanych punktów przez członków komisji przetargowej.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i terminu wykonania, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania drogą elektroniczną lub faksem.
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
Teresa Olszak, tel. 81 5315204, fax. /081/ 752 64 64, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce pytania i odpowiedzi do przetargów.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji będzie skutkować zmianą treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej Zamawiającego oraz powiadomi o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
9. Zamawiający nie zorganizuje spotkania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
VIII. SKŁADANIE OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.08.2016 r., godz. 1000 w Kancelarii Podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, pokój nr 111 I piętro lub przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 3.
2. Oferty złożone po terminie wymienionym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane
i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Oferty, które zostaną dostarczone po terminie określonym w pkt. 1, bez względu na datę stempla pocztowego będą uznane za złożone po terminie.
IX. OTWARCIE I OCENA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2016 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 13, parter.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda zawarte w ofertach:
• nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców
• ceny ofert
• warunki płatności
• okres gwarancji
• termin wykonania zamówienia
5. Zamawiający na stronie www.powiatleczynski.pl w zakładce Zamówienia publiczne,
w zakładce Informacje z otwarcia ofert - niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert, tj. wartość przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia, nazwy Wykonawców i ich dane adresowe w kolejności złożonych ofert oraz dane objęte kryteriami oceny ofert.
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Jako „omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający będzie traktował omyłkę
w przeprowadzaniu rachunków na liczbach, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty.
8. Zamawiający uzna, że jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują,
iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o poprawnej treści, to omyłka ma charakter „oczywisty”.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia a Wykonawca nie złożył wyjaśnień o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny nie podlegające korekcie,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Zamawiający informuje, iż skorzysta w razie uzasadnionej potrzeby z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów dowodów, które są objęte tym repozytorium, na podstawie zapisów art. 26 pkt. 7 ustawy Pzp.
11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Stosowne zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien złożyć nie później niż w terminie składania ofert. W przypadku składania powyższych zastrzeżeń w terminie składania oferty, należy złożyć je na każdym zastrzeżonym dokumencie,
z uwzględnieniem postanowień art. 86 ust. 4 ustawy.

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Informacja o której mowa w pkt 1 zamieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
3. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z zastrzeżeniem art. 183 ust. 1 ustawy. Cena umowna ma charakter ryczałtowy.
4. W przypadku wniesienia odwołania w oparciu o zapis art. 180 ust. 2 ustawy, nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego aż do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
5. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
b) o charakterze niezależnym od stron,
c) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
d) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
e) Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
h) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
XI. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo - zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy - do unieważnienia przetargu, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) środki pochodzące z budżetu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami Działu VI ustawy. Środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 5.186.000 EURO odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy .
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności .
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Zasady wnoszenia skargi regulują przepisy art. 198b ustawy.
XIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Projekt umowy.
2. Formularz Ofertowy.
3. Druk „JEDZ”.
4. Oświadczenie zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy.
5. Wzór napisu dla tablicy informacyjnej
6. Dokumentacja techniczna, na która składają się:
1) Przedmiary robót,
2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla przedmiotowego zamówienia,
3) Projekt wykonawczy dotyczący nawierzchni,
4) Projekt wykonawczy dotyczący oświetlenia,
XV. ODBIÓR SPECYFIKACJI
Niniejszą specyfikację wraz z załącznikami można odebrać bezpłatnie poprzez pobranie ze strony internetowej Zamawiającego lub na wniosek: w siedzibie Zamawiającego - Cena dokumentacji wynosi: 20 zł. Płatność za specyfikację: gotówka lub przelew.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa