Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 2 do przetargu na kompleks. dostawę gazu oraz usługi przesył..... IPR.272.4.5.2016

2016-07-29 07:53:03
IPR. 272.4.5.2016 Łęczna, dnia 28.07.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.5.2016 na : Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły kolejne następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Prosi się o potwierdzenie czy Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego dla wszystkich lokalizacji ?
Ad. 1) Udzielono odpowiedzi w dniu 27.07.2016r. link: http://powiatleczynski.pl/strony,show,5215,pytania-i-odp-nr-1-do-przetargu-na-kompleks-dostawe-gazu-oraz-uslugi-przesyl-ipr272452016.html
Pytanie nr 2
W przypadku kiedy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego , czy w cenę jednostkową za paliwo gazowe [gr/kWh] ma zostać wkalkulowany podatek akcyzowy ?
Ad. 2) Udzielono odpowiedzi w dniu 27.07.2016r. link: http://powiatleczynski.pl/strony,show,5215,pytania-i-odp-nr-1-do-przetargu-na-kompleks-dostawe-gazu-oraz-uslugi-przesyl-ipr272452016.html
Pytanie nr 3
Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną ?
Ad. 3) Udzielono odpowiedzi w dniu 27.07.2016r. link: http://powiatleczynski.pl/strony,show,5215,pytania-i-odp-nr-1-do-przetargu-na-kompleks-dostawe-gazu-oraz-uslugi-przesyl-ipr272452016.html
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wykreśli zapisy dot. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY zawarte w SIWZ dział XXI
Ad. 4) NIE
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie umowy +OWU wykonawcy z uwzględnieniem zapisów dot. załącznika nr 6
Ad. 5) TAK
Prosi się Zamawiającego o doprecyzowanie jednostek zgodnych z obowiązującymi tzn. kWh dla wartości zużyć paliwa gazowego.
Odp.: uwzględniono
Pytanie nr 5
Prosi się o poprawienie formularzy oferty tj. wyszczególnienie liczby miesięcy dla grup taryfowych od W-1 do W-4
Ad. 5) uwzględniono wg zmienionych załączników do SIWZ: nr 1A, 1B, 1C.
Pytanie nr 6
Prosi się Zamawiającego o skorygowanie błędnego formularza tj. załącznik nr 2c dla grupy taryfowej W-5 , podane parametry są nie właściwe i uniemożliwiają złożenie poprawnej oferty cenowej wszystkim sprzedawcom,
Ad. 6) uwzględniono wg zmienionych załączników do SIWZ: nr 1A, 1B, 1C.
Pytanie nr 7
Proszę o potwierdzeni ilości punktów pobory dla grupy taryfowej W-5
Ad. 7) w taryfie W-5 jest 2 punkty poboru: szkoła i internat.
Pytanie nr 8
Prosi się Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów dla punktów poboru z grupą taryfową W-5 tj.
Podanie mocy umownej dla PP ( punkt poboru ) we właściwej jednostce,
Podanie zużycia rocznego dla każdego PP z rozbiciem na miesiące, w obowiązującej jednostce
Ad. 8) uwzględniono wg zmienionych załączników do SIWZ: nr 1A, 1B, 1C.
Pytanie nr 9
Prosi się o doprecyzowanie po stronie Zamawiającego przedmiotu zamówienia polegającego na określeniu wartości paliwa gazowego który jest podstawą zamówienia. Tzn. czy Zamawiający potwierdza wartość 3 813 900kWh.
Ad. 9) NIE. Zamówienie dotyczy szacunkowej ilości zużycia gazu dla 3 jednostek w ilości 4 151 400 kWh
w okresie 36 miesięcy.


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Załączniki: 2A, 2B, 2C do SIWZ po zmianie.
Z poważaniem:

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron