Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ z zał na Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, ORW w Łęcznej i ZSR w Kijanach. IPR.272.4.5.2016

2016-07-29 07:51:06
IPR.272.4.5.2016SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 207.000 EURO
PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
(T.J. DZ.U. Z 2015R., POZ. 2164 z późn. zm.)

„Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 531 5204
Fax 81 752 64 64
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.5.2016
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

SIWZ sporządziła: Edyta Szostakiewicz – Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Zatwierdzam: ………………………………………………………
Podpis kierownika Zamawiającego

Łęczna, 22. lipiec 2016 r.SPIS TREŚCI:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA.
VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
X. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
XI. WADIUM
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
XIV. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
XVII. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
XVIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
XX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
XXIV. PODWYKONAWSTWO
XXV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, działa jako pełnomocnik (na podstawie zapisów art. 15 ust.2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy Pzp)
w imieniu jednostek organizacyjnych (Zamawiających jednostkowych):
1) Powiat Łęczyński Przychodnia nr 2 (mienie powiatu pod adresem: ul. Rynek II 8,
21-010 Łęczna) tel. 81 531-15-204, fax 81 752 64 64, NIP 5050017732, Regon 431019425;
2) Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna NIP 505-012-1010, Regon 061115916,
3) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19b, 21-077Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740,
- zwany w dalszej części zapisów SIWZ – Zamawiającym Tel. 81 531 15 204,
Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
godziny pracy: poniedziałek, środa 07:00 – 15:00, piątek 07:00-11:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Przetarg nieograniczony, o wartości do 209.000,- euro (usługi) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP.
2. Zamówienie obejmuje 3 części (zadania):
Zadanie nr 1: dla potrzeb budynku Przychodni nr 2 w Łęcznej
Zadanie nr 2: dla potrzeb ORW w Łęcznej
Zadanie nr 3: dla potrzeb ZSR w Kijanach

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09123000-7 gaz ziemny
65210000-8 przesył gazu

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego do budynków: Przychodni nr 2, ul. Rynek II 8,
21-010 Łęczna, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, ul. Litewska 16, 21-010
Łęczna i Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
2. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
3. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w zał. nr 1 do SIWZ może odbiegać od faktycznego zużycia gazu w okresie trwania umowy, jest szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach.
4. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, dla każdej z jednostek osobno i osobno fakturowane, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiających do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiających wymienionych w ust. 1, procedury ewentualnej zmiany Sprzedawcy, tj. do złożenia
w imieniu Zamawiających u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku
w sprawie zgłoszenia zmiany Sprzedawcy – stosownie do wyniku postepowania przetargowego. Wniosek powinien być złożony w terminie 2 miesięcy przed rozpoczęciem dostaw gazu ziemnego do budynków: Przychodni nr 2 w Łęcznej ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna, ORW w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna
i ZSR w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Wykonawca ponosi odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku.
7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dojdzie do skutecznej zmiany Sprzedawcy, o której mowa w pkt 6, ewentualne skutki finansowe obciążające Zamawiającego, zostaną przeniesione na Wykonawcę.
8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dot. zmiany Sprzedawcy oraz pełnomocnictwo, jeśli takie jest wymagane.

A. Szczegółowy opis punktów poboru gazu zawiera - załącznik nr 1 do SIWZ.
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego, tj. gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 38 (MJ/m³), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa), przeznaczonego do instalacji znajdujących się w budynkach: Przychodni nr 2 w Łęcznej, ORW w Łęcznej i ZSR w Kijanach.
2. Paliwo gazowe jest wykorzystywane w 100% do celów grzewczych CO i ogrzewania ciepłej wody.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019 r.
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Tak – zamówienie obejmuje 3 zadania, dotyczące trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie akceptuje złożenia oferty częściowej.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, w tym warunki szczegółowe:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający wymaga przedstawienia kopii:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub
c) aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
d) aktualnego odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie gazu ziemnego wraz z usługą przesyłową gazu ziemnego wysokometanowego o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto każde na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia:
Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie
ryzyka zawodowego na kwotę minimum 100 000 zł. Warunek uznaje się za spełniony po przedłożeniu kopii polisy wraz z dowodem jej opłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych (sytuacji ekonomicznej i finansowej) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji niniejszego zamówienia, sporządzone zgodnie
z wypełnionym zał. JEDZ nr 3 do SIWZ.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, wskazanych
w treści SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA.
A. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa
art.22 ust.1 ustawy Pzp:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wymaganych art.22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wypełnionych : załącznika JEDZ nr 3 i zał. nr 4 do SIWZ);
2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
(sprzedaży) gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub
4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia, zgodnie z treścią zawartą w pkt 2 formularza ofertowego (zał. Nr 2A, 2B, 2C do SIWZ) - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
5. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – według wypełnionego dokumentu JEDZ zał. nr 3 do SIWZ. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie do dyspozycji jw. (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie).
B. Oświadczenia i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wypełnionych: załącznika nr 3 - dokument JEDZ
i załącznika nr 4 do SIWZ);
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEIDG) wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
C. Informacja w zakresie przynależności lub nie do grupy kapitałowej (wg wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ).
D. Pozostałe dokumenty:
8. Formularz ofertowy – (wg załącznika nr 2A, 2B, 2C do SIWZ);
9. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie0;
10. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich
w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie).
11. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI, lit. B, pkt 7 SIWZ przedkłada:
12. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, o których
mowa w pkt 12 - Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione odpowiednio w terminie określonym w pkt 12

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna lub
- faksem nr 81 752 64 64 lub
- drogą elektroniczną , e-mail Zamawiającego: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- Edyta Szostakiewicz, e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81/531 52 04
Uwaga:
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na pisemny wniosek przesłany faksem (81 752 64 64) lub drogą elektroniczną (e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl )– zgodnie z treścią dz. IX SIWZ.

X. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 Ustawy PZP. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 Ustawy PZP. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
6. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) Ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a Ustawy PZP.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.

XI. WADIUM
1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
2. Forma wadium.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i zawierać m.in. następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ubezpieczyciela, podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359) lub instytucji ubezpieczeniowej, udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy (przedmiotu) niniejszego postępowania nadanej przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta (Zamawiającego), zawierające oświadczenie, iż:
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie,
• Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych
w ofercie,
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
 zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W celu umożliwienia dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w art. 46 Ustawy PZP, oryginał dokumentu wadium winien być dołączony do oferty w odrębnej kopercie.
3. Miejsce, termin i sposób wniesienia wadium.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKOBP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr IPR 272.4.5.2016”.
(podać numer rachunku bankowego Zamawiającego i nazwę banku)
b) Jako tytuł przelewu należy podać: Wadium dla postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej
i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu.
c) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być załączone do oferty
w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być załączony do oferty,
a w przypadku wniesienia wadium przelewem, środki muszą zostać ujęte na wyciągu bankowym Zamawiającego na dzień i godzinę złożenia oferty.
4. Zwrot wadium.
a) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46
Ustawy PZP.
5.Utrata wadium.
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.1 pkt 1) i ust. 5 ustawy Pzp.)

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Formularz ofertowy, cenowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz za wykonanie Umowy.
Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
7. Wykonawca jest świadomy, że zgodnie z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz. Ustaw z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami): „Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
A. Forma oferty.
8. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczanym przez Wykonawcę, przy czym w razie sporu wiążąca jest wersja polska.
11. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być wykonane
w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
12. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
13. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą/-ce ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
15. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
16. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
17. Zgodnie z zapisem §7 ust. 1. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. Ustaw
z 2013r. poz. 231) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty mogą być także potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego Pełnomocnika do poświadczania kserokopii za zgodność z oryginałem.
19. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

XIV. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony nr IPR.272.4.5.2016, pn.:„ Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”,
Nie otwierać przed dniem 03.08.2016r. godziną 10:15

Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu,
e-maila.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 03.08.2016r. do godz. 10:00

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej
w dniu 03.08.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
2.W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert –Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz
Adres Wykonawcy ,cenę oferty, a także inne informacje, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
5.Otwarcie ofert jest jawne.
6.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego Wniosek
Zamawiający przekaże mu informacje z otwarcia

XVII. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W związku z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, Wykonawca winien wskazać w ofercie, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić tych informacji innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i dołączyć do oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
4. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
A. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
5. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 (A,B i C) do SIWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ.
7. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – oddzielna koperta z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
10. Wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 (A,B,C)do SIWZ.

XVIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli
i kurs.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie oraz określić w złotych
Polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Opis sposobu obliczenia ceny oferty brutto określono w formularzu ofertowym (
zał. nr 1 do SIWZ), z tym że wartość brutto w kol. 8 musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.
4.Wykonawca poda stawkę podatku VAT –obowiązującą na dzień składania ofert
–zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (
Dz. U. z 2011 r., Nr 177,poz. 1054 ze zm.)

XX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany oddzielnie dla każdego zadania a Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
•cena oferty brutto – 95%
•termin płatności – 5%
gdzie:
•przez „cenę” należy rozumieć cenę łączną zadania podaną przez Wykonawcę w ofercie
(zsumowana wartość brutto w złotych).
•przez „termin płatności” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę w ofercie, określony w dniach, termin zapłaty należności określonej na fakturze wystawionej przez Wykonawcę, liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiających: Przychodnię nr 2, ORW w Łęcznej i ZSR w Kijanach.
2.Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie łącznej ilości uzyskanych
przez ofertę punktów. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3.Ilość punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:

P = C min. X 100x 95pkt + T ( max. 5 pkt.)
C of.
gdzie:
• P- łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę;
• C min. – najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert;
• C of. – cena oferty badanej;
• T – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę za kryterium „termin płatności’, dokonana w następujący sposób:
Lp. Termin płatności faktur Ilość przyznanych punktów
1 15-20 dni 1 pkt
2 21-24 dni 2 pkt
3 25-29 dni 3 pkt
4 30 dni i więcej 5 pkt

Uwagi:
Zaoferowany termin płatności faktur nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez odpowiedniego Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie proponowanego „terminu płatności” Zamawiający przyjmuje, że zaproponował minimalny wymagany okres płatności (tj. 14 dni) i przyzna mu
0 punktów.
Jeżeli wykonawca poda „ termin płatności” krótszy niż 14 dni oferta zostanie odrzucona
z powodu jej niezgodności z SIWZ.

Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.

Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryterium uzyska największą liczbę punktów spośród badanych ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem treści punktu następnego punktu – dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
6. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24b Ustawy PZP o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.
8. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 8 działu VII niniejszej części SIWZ oraz art. 26 ust. 2d Ustawy PZP.
9. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
10. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów
i oświadczeń.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy PZP.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych w dziale VII pkt 8 niniejszej SIWZ.
11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia i winno ono obejmować okres realizacji Umowy i okres gwarancji i rękojmi (okres zgłaszania wad).
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
5. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek rachunek Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKOBP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia –sprawa nr IPR 272.4.5.2016” Jako tytuł przelewu należy podać:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dla zadania inwestycyjnego pn.:
„ Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”, W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 Ustawy PZP.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, to dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego) oraz wskazanie ich siedzib,
b) nazwę gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, instytucji ubezpieczeniowej bądź podmiotu, o którym mowa w ust. 3. do SIWZ udzielającej gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie jego/ich siedzib,
c) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania,
d) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
e) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
f) sformułowane zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę/ Wykonawców występujących wspólnie,
g) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia, określonymi w pkt 13 i 14.
Zaleca się przesłanie Zamawiającemu projektu dokumentu mającego stanowić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do akceptacji przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy.
10. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 9.f) Zamawiający wystąpi do gwaranta/poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Żądanie to będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; Gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również do przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta/poręczyciela może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta (Zamawiającego).
11. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:
a) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot Umowy,
b) kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
c) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism Wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu Umowy.
12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisami pkt 3. i pkt 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (okresu zgłaszania wad) i gwarancji.
14. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (wystawienia protokołu odbioru ostatecznego usług) i uznania przez Zamawiającego za wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
15. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
16. Zamawiający zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
17. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż w pieniądzu i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności zabezpieczenia na przedłużony okres, o treści tożsamej z dokumentem podstawowym pod rygorem realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z zabezpieczenia.
18. Wszystkie pozostałe ustalenia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze Umowy.

XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa.
3. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
4. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.
5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania;
b) wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
8. Zaleca się, aby umowa regulująca zasady współpracy Wykonawców występujących wspólnie w szczególności zawierała:
a) określenie stron umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem Lidera,
b) cel zawarcia umowy,
c) czas trwania współpracy Wykonawców występujących wspólnie, obejmujący okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, gwarancji i rękojmi,
d) zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy o zamówienie publiczne,
e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania niniejszego zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
 wystąpienie zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 1059) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi;
 zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
ZMIANY:
a. zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b. unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia,
z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
A. Odwołanie
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP.
8. Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dniu upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
13. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
14. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się
w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, art. 180 – 198 Ustawy.
B. Skarga do sądu.
15. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
17. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
18. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
19. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się
w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, art. 198a – 198g Ustawy.

XXIV. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom – Załącznik JEDZ Nr 3 do SIWZ .
3. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia niżej wymienionych warunków:
4. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawierała ustalenia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez Podwykonawców, przewidzianych w ofercie Wykonawcy.
5. Wykonawca powierzy Podwykonawcom realizację wskazanych w ofercie części zamówienia na podstawie umów o podwykonawstwo, które udostępni Zamawiającemu wraz z dokumentami dotyczącymi zatwierdzenia Podwykonawcy,
6. Wykonawca zapewni Podwykonawcom pełną i terminową zapłatę należnego im wynagrodzenia. Niewywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Podwykonawców stanowić może podstawę do nałożenia na Wykonawcę odpowiednich sankcji z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Brak udokumentowania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane usługi.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi lub dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

XXV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenie realizacji przedmiotu zamówienia będzie prowadzone wyłącznie w polskich złotych (PLN). Wartości pieniężne podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym nastąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP,
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zmianami), jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
5. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.
XXVI. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

1. Szczegółowy opis punktów poboru gazu dla zadań 1-3 zał. nr 1
2. Formularz ofertowy - zadanie nr 1 zał. nr 2A
3. Formularz ofertowy - zadanie nr 2 zał. nr 2B
4. Formularz ofertowy - zadanie nr 3 zał. nr 2C
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ zał. nr 3
6. Oświadczenia zgodne z art. 22 i 24 ustawy, zał. nr 4
7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 5
8. Wzór umowy zał. nr 6.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków