Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

na zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej (IPR.272.1.33.2016)

2016-07-08 14:41:43
Znak sprawy: IPR.272.1.33.2016
Łęczna dn.8.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 531 52 03

zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach realizacji projektu „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej” , dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.
kod CPV: 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1) Opis przedmiotu zamówienia:

1.1) Atlas wielofunkcyjny – 1 szt.
Dane techniczne:
• Wymiary po rozłożeniu:
- długość: 194 cm +- (20cm)
- szerokość: 218 cm +-(20cm)
- wysokość: 214 cm +- (20cm)
• Waga: 290 kg +- (30kg)
• Maks. waga użytkownika: min. 100 kg
• Konstrukcja: stal epoksydowana pokryta lakierem piecowym lub równoważna
• Obicie: wysokogatunkowa skóra syntetyczna przeciwpotna lub równoważna
• System bloczków z łożyskami: (dopasowują się do rodzaju wykonywanego ćwiczenia)
• Sposób przenoszenia siły: linka stalowa w osłonie przełożona przez system bloczków
• Waga minimalna stosu: 100 kg
• Regulacja siedzisk
• System CAMS
• Regulowana prasa do nóg
• Oparcie z uchwytami
• Możliwość wykonywania minimum 15 różnych ćwiczeń
• Mocna, masywna konstrukcja urządzenia
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Gwarancja: 2 lata, typu light commercial lub równorzędna (urządzenie użytkowane będzie na potrzeby siłowni szkolnej)

1.2) Bieżnia elektryczna – 2 szt.
Dane techniczne
• Wymiary: ok. 188 x 88 x 140 cm (dł. x szer. x wys.) (+- 12cm)
• Waga: ok. 80-115 kg
• Maks. waga użytkownika: min. 135 kg
• Pas biegowy: ok. 140 x 51 cm (+-8cm x +-6 cm)
• Zasilanie: sieciowe 230V, 50 Hz (zasilacz w zestawie)
• Moc silnika: przedział 1,75 -2,5 KM mocy ciągłej
• Prędkość: przedział 1-18/20 km/h (elektroniczna regulacja prędkości o co najmniej 0,1 km/h)
• Nachylenie: 0-15% lub 0-12% (elektroniczna regulacja kąta nachylenia o co najmniej 1%)
• Dotykowe sensory pulsu
• Przyciski szybkiej regulacji
• Rolki transportowe
• Bezpieczny system składania
• Wyposażenie w komputer sterujący zawierający:
- duży i czytelny wyświetlacz
- funkcje wyświetlania: czasu, dystansu, prędkości, ilości kalorii, pulsu
- minimum 7 programów ćwiczeń/treningu
- gniazdo USB z funkcją ładowania (opcja)
- podpórka na tablet lub smartfon
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Gwarancja: 2 lata, typu light commercial lub równorzędna (urządzenie użytkowane będzie na potrzeby siłowni szkolnej)

1.3) Rower magnetyczny – 2 szt.
Dane techniczne
• Wymiary (dł./szer./wys.) w cm: 110 / 53 / 135 (+-20cm / 10cm / 22cm)
• Waga: 33 - 55 kg
• Max. masa ćwiczącego: min. 150 kg
• koło zamachowe: 8,5 -14 kg
• Opór: magnetyczny
• Obciążenie: zakres od 1-15 lub większy 1-30
• Wyświetlacz: czas, odległość, prędkość, całkowita liczba kilometrów, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, pomiar pulsu, test sprawności
• Pomiar pulsu: sensory dotykowe
• Rolki transportowe
• Regulacja siodełka: pion/poziom
• Regulacja kierownicy: pochylenie
• Zasilanie: sieciowe (zasilacz w zestawie)
• Programy treningowe: minimum 6 programów plus programy użytkownika
• Programy sterowane tętnem: minimum 2 max. 4 programów (w tym HRC1/ HRC2) lub równoważne.
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Gwarancja: 2 lata, typu light commercial lub równorzędna (urządzenie użytkowane będzie na potrzeby siłowni szkolnej)

1.4) Rower eliptyczny (orbitrek) – 1 szt.
Dane techniczne:
• Wymiary: ok. 128 x 58 x 155 cm (dł. x szer. x wys.) (+-16cm / +-6cm / +-13cm)
• Waga: ok. 60 kg ; (+- 10kg)
• Maks. waga użytkownika: min. 130 kg
• Koło zamachowe: ok. 14 -20 kg
• System hamowania: magnetyczny
• Zakres oporu: minimum 1-8 lub 1-16
• Przełożenie: 1:11 lub 1:8
• Regulacja mocy: zależnie od liczby obrotów
• Rozstaw podstaw na stopy: ok. 278 mm (+- 10 cm)
• Długość kroku: ok. 390 mm - 420 mm
• Zasilanie: baterie (zasilacz baterii w komplecie) lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
• Łożyskowane przeguby: podwójne łożysko kulkowe
• Kółka transportowe
• Zgodność z normą 957 1/9 (lub równoważne)
• Wyposażenie w komputer sterujący, zawierający:
- wyświetlacz LCD wyposażony w minimum 8 funkcji
- wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy (górna granica tętna)
- odporną na pot klawiatura
- funkcje pomiaru czasu, odcinka treningowego, odcinka całkowitego, prędkości, kadencji
- ręczne sterowanie obciążeniem
- funkcję sterowania parametrami
- funkcję wskazania wartości średniej na koniec treningu
- pomiar zużycia energii
- pomiar tętna (czujniki w uchwytach + klips na ucho w zestawie)
- pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Gwarancja: 2 lata, typu light commercial lub równorzędna (urządzenie użytkowane będzie na potrzeby siłowni szkolnej)

2) Termin wykonania zamówienia: 24.08.2016 r.
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie:
- min. 3 usług dostawy sprzętu do siłowni o wartości min. 25 000 zł każda
- min. 2 usług montażu atlasu wielofunkcyjnego
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3 Zapytania wraz z wykazem zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Młynarczyk,
tel. /081/ 53 15 203, e- mail: m.mlynarczyk@powiatleczynski.pl
6) Termin związania ofertą: od dnia złożenia oferty do 29.07.2016 r.
7) Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Jeden Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem w pkt. 1)
8) Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2016 r. do godz. 12.00 :
• osobiście do Punktu Obsługi Interesanta (pok. nr 111), budynek Starostwa Powiatowego
w Łęcznej,
lub
• pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna
lub
• pocztą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: m.mlynarczyk@powiatleczynski.pl
9) Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto, należy podatek VAT wraz z podaniem stawki/ stawek podatku VAT.
10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru oferentów będzie stanowiła w 100% cena.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oryginału formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników postępowania.
12) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy.
13) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www