Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zmiana SIWZ na Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu ... IPR.272.4.4.2016

2016-07-08 09:59:49
IPR. 272.4.4.2016 Łęczna, dnia 06.07.2016r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym
i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. - ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 108821 - 2016; data zamieszczenia:29.06.2016

Zamawiający zmienia postanowienia SIWZ w zakresie działu 9 pkt 9.1.2. c, w brzmieniu:: spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, w tym warunków szczegółowych: że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami,
w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim).
Dział 9 pkt. 9.1.2.c otrzymuje następujące brzmienie:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa