Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ z zał. na: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK... IPR.272.4.4.2016

2016-06-29 09:03:29
IPR.272.4.4.2016


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 207.000 EURO
PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
(T.J. DZ.U. Z 2015R., POZ. 2164 ZE ZM.)

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 531 5204
Fax 81 752 64 64
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.4.2016
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

SIWZ sporządziła: Teresa Olszak – Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Zatwierdzam: ………………………………………………………
Podpis kierownika Zamawiającego

Łęczna, ….. czerwiec 2016 r.
SPIS TREŚCI:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU.
5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.
6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
9. WARUNKI UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ
Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.
10. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ.
11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW.
12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
14. WADIUM.
15. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
16. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
20. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
23. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
24. PODWYKONAWSTWO.
25. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE UDZIELENIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
26. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A 21-010 Łęczna
Tel. 81 752 64 80 Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078 REGON: 431029168

godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 15:00, wtorek 08:00-16:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony, o wartości do 207.000 euro (usługi) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.
Opracowanie ma na celu informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, sporządzenie kopii zabezpieczających w celu zabezpieczenia materiałów zasobu oraz rozbudowę bazy danych systemu PZGiK. Przedmiotem prac jest skanowanie
i archiwizacja dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającej około 600 000 stron w przeliczeniu na format A4 wraz z opracowaniem
i masowym załadowaniem zeskanowanej dokumentacji w ilości około 800 000 stron
w przeliczeniu na format A4 do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym
i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.

3.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi.
3.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 71354100-5 – usługi odwzorowania cyfrowego,
72312000-5 – usługi wprowadzania danych,
72252000-6 – usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne - załącznik nr 1 do SIWZ.
Zakres przewidywanych prac do wykonania:
1. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A4 do A0.
2. Skanowaniu podlegać będą dokumenty zasobu bazowego, użytkowego
i przejściowego, operatów o zróżnicowanym stanie technicznym: okładka operatu, spis treści, sprawozdanie techniczne, szkice polowe, protokoły graniczne, wykazy współrzędnych, obliczenia powierzchni działek, decyzje, mapy jednostkowe o różnym formacie, inne dokumenty takie jak, arkusze danych ewidencyjnych budynków, wykazy zmian gruntowych, wykazy zmian budynkowych i inne.
3. Pierwsza faza prac powinna polegać na podziale operatów na trzy grupy:
1) zbiór dokumentacji do celów prawnych, który posłużył do aktualizacji baz EGiB, PRG, RCiWN, EMUiA, czyli operatów, dla których bazą referencyjną będą działki ewidencyjne,
2) zbiór dokumentacji do aktualizacji zbiorów GESUT, BDOT500, BDSOG, poprzednio zwanym zasobem bazowo-użytkowym, dla którego bazą referencyjną jest obszar opracowania opisany rastrami,
3) zbiór dokumentacji przejściowej (pozostałej), która powinna być zeskanowana, ale nie zaimplementowana do systemu OŚRODEK.
Analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinna być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4. W ramach wszystkich wymienionych prac należy dostosować nazwy stron operatów do katalogu nazw materiałów (wykaz w punkcie VI.3).
5. W przypadku braku operatu w bazie należy go wprowadzić do systemu OŚRODEK.
6. Należy uzupełnić bazy danych systemu OŚRODEK, moduł Ewidencja materiałów zasobu o dane zawarte w polach:
 operat,
 numer KERG lub w przypadku braku o pole inna nazwa
 typ
 asortyment
 cecha
 zakres - do operatów prawnych należy wprowadzić obligatoryjnie zakres zdefiniowany numerami działek; do operatów bazowo-użytkowych należy wprowadzić obligatoryjnie zakres obszarowy (rastrowy).
Kwalifikacja operatu do odpowiedniej grupy (jeśli nie nastąpiła przed skanowaniem operatów), ustalenie asortymentu, ustalenie cechy oraz zakresu działkowego lub zakresu rastrowego, muszą zostać dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
7. Operaty prawne, o ile dotyczą podziałów nieruchomości, powinny być opisane numerami działek „przed podziałem” oraz „po podziale”. Każdy podział stanowi jedną grupę. W kolejnej grupie powinny być wpisane działki sąsiednie (jako działki po podziale), ale tylko w przypadku, gdy dane liczbowe znajdujące się w operacie umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego działki sąsiedniej. Pozostałe operaty dotyczące nieruchomości (np. wznowienie granic, pomiar granic itp.), powinny być opisane działkami jako po podziale. Celem opisu operatu działkami, jest między innymi późniejsze odszukanie operatów powiązanych z danym numerem działki. Operat, w którym wpisana jest działka, ale brak jest do niej jakichkolwiek miar, jest nieprzydatny, a wykazanie go w wykazie dokumentów do wykorzystania, jest wręcz szkodliwe. Nadmierna liczba dokumentów zbędnych, udostępnianych w sposób automatyczny w wyniku zgłoszenia pracy, niepotrzebnie będzie obciążała system i generowała dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy prac. W przypadku operatów z założenia ewidencji gruntów (modernizacji, scalenia), należy zaproponować ich podział na grupy funkcjonalne, umożliwiające wybór dokumentów z określonego obszaru. Podział na grupy funkcjonalne Wykonawca powinien uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Celem podziału jest możliwość automatycznego wyboru dokumentów związanych z zakresem zgłoszonej pracy. Operaty związane z przenumerowaniem działek, powinny być również wprowadzone do bazy programu do obsługi PZGiK; stary numer działki jako numer „przed podziałem”, a nowy numer jako „po podziale”, przy czym każda działka musi tworzyć oddzielną grupę, by po załadowaniu do bazy programu do obsługi PZGiK, została automatycznie utworzona historia podziałów. Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować powstałą historię zmian i wskazać na brakujące operaty.
8. Operaty prawne nie zawierające podziałów powinny zawierać opis zakresu w stanie starym, a każda działka wpisana w osobnej grupie.
9. Operaty zostaną udostępnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej. Dokumenty w tych operatach mogą występować w różnych formatach i na różnych nośnikach takich jak papier, folia, kalka.
10. Wykonawca zrealizuje projekt skanowania operatów prawnych zgodnie z poniższymi parametrami:
1) wymagany format plików: PDF jednostronicowy i wielostronicowy. Dokumenty, w których kolor odgrywa istotną rolę, należy skanować w kolorze (24 bit Color) w rozdzielczości 150-300 dpi, zapewniającej czytelność nie gorszą niż oryginału. Materiały bez treści kolorowej, należy skanować jako czarno–białe w rozdzielczości 150-200 dpi z automatycznym usuwaniem tła oraz automatycznym uwypuklaniem elementów słabo widocznych (twardy ołówek). Zabronione jest przetwarzanie plików w sposób powodujący rekompresję. Używany skaner powinien od razu zapisywać plik w wynikowym formacie. Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej …
2) podstawowym warunkiem skanowanych dokumentów ma być czytelność oraz jego pełna treść (bez obcięć, przesłonięć, pokryć inną treścią),
3) skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji. Ostateczna rozdzielczość powinna zostać ustalona z PODGiK, po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji,
4) skanowanie w formie kopii kolorowych należy dokonać dla dokumentów stanowiących m.in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, decyzje administracyjne, protokoły graniczne, mapy scaleniowe, mapy klasyfikacyjne, mapy uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziału nieruchomości i inne wg wskazania PODGiK. Pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie kopii czarno-białych,
5) dokumenty na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) będą tak skanowane aby szumy pikselowe nie zakłócały treści dokumentu,
6) szumy pikselowe skanowanych obrazów nie muszą być usuwane i są dopuszczalne ale nie mogą zakłócać, zaciemniać, zasłaniać treści dokumentów lub powodować błędną interpretacje ich treści,
7) skany mają zawierać treść w formie nie gorszej od oryginału (bez rozmyć, przy zachowaniu grubości kresek, czytelnych opisach, zwłaszcza miar itp.), powinny umożliwiać wykonanie wydruków o jakości nie gorszej od oryginału,
8) ze względu na różną jakość techniczną dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanej dokumentacji. Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości, co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca ustali z PODGiK, sposób wykonania skanowania,
9) w przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez PODGiK,
10) format zapisu zeskanowanych stron:
 A0, A1, A2, A3, A4 lub
 nienormatywne (jeśli nie znamy dokładnego formatu),
 dokumenty formatu mniejszego niż A4 należy zapisać do formatu A4.
Obowiązujące podstawowe przepisy prawne:
1) ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897),
3) ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz. 1572),
6) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183),
7) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 74, poz. 796),
8) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 74, poz. 67),
9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1517),
10) obowiązujące przepisy w zakresie wykonywanego zlecenia.

Obszar opracowanie obejmuje teren powiatu łęczyńskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca wskaże w swojej ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom – Załącznik Nr 6 do SIWZ.
UWAGA!
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez Podwykonawców.
Odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona lub ograniczona.

4. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

Zamówienie jest realizowane bez udziału środków unijnych.
5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Nie dotyczy.

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

6.1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak, w oparciu o zapis art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przy niezmienności cen jednostkowych podanych w formularzu oferty.

7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakończenie: 28.11.2016r.

9. WARUNKI UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

9.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
9.1.1. brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP;
9.1.2. spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, w tym warunków szczegółowych:
a) że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tego warunku.
b) że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na skanowaniu
i implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu Ośrodek ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każde.
c) że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami,
w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim).
d) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie
z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), w zakresach:
1 geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
2 rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe
- minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia:
 Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000 zł. Warunek uznaje się za spełniony po przedłożeniu opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
9.1.3. Wykonawca spełni wymienione powyżej warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże ich spełnianie poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9.2. niniejszej SIWZ.
9.1.4. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych (sytuacji ekonomicznej i finansowej) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy realizacji niniejszego zamówienia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
9.1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie,
z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
9.1.6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, wskazanych w pkt 9.2. niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
9.2. Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu muszą do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy PZP, w tym warunków szczegółowych – w tym celu należy wypełnić wzory oświadczeń, stanowiących Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ;
w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają wspólne oświadczenie wg Załącznika Nr 2b, natomiast oświadczenie zgodne z Załącznikiem Nr 3a składa osobno każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru zgodnego z Załącznikiem Nr 3a osobno dla każdego z nich;
9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź
w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich;
9.2.3. listę podmiotów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, albo informację
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – w tym celu należy wypełnić wzór oświadczenia, stanowiący Załącznik nr 3C do SIWZ.
9.2.4. Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu muszą do oferty dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
9.2.4.1. opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto,
w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, dokumenty te mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez każdego z nich, z tym, że łącznie muszą spełniać ten warunek;
jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.2. niniejszej części SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.
9.2.5. Wiedza, doświadczenie i osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu muszą do oferty dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
9.2.5.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług spełniających warunki określone w pkt 9.1.2.b, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- zgodny z Załącznikiem nr 8 do SIWZ,
w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wykaz usług może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Każdego z Wykonawców.
9.2.5.2. wykaz osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, spełniających warunki opisane w pkt 9.1.2.d, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
jeżeli w Załączniku Nr 7 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, to jest on zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;
wraz z Załącznikiem nr 7 do SIWZ należy dostarczyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykaz robót może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Każdego z Wykonawców;
9.2.6. Potencjał techniczny
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu muszą do oferty dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych spełniających warunki opisane w pkt 9.1.2.c dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzony wg. Wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ;
jeżeli w Załączniku Nr 9 Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia techniczne, którymi będzie dysponował zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, to jest on zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;
9.2.7. Stosownie do treści §4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt 9.2.1. ÷ 9.2.4. – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 9.2.5. ÷ 9.2.6. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i 10-11 Ustawy PZP.
9.2.8.Stosownie do treści §4 ust. 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pochodzenia, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 9.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9.2.9. Warunki, o których mowa w pkt 9.1. oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
9.2.10. Niezłożenie wraz z ofertą dokumentów określonych w Rozdziale 9 niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania.
9.2.11. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.2. niniejszej SIWZ, muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

10.1. Wyjaśnianie treści SIWZ
10.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 Ustawy PZP.
10.1.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.1.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 10.1.2.
10.1.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.
10.1.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
10.2. Zmiany treści SIWZ.
10.2.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 Ustawy PZP. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.
10.2.2. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
10.2.3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) Ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a Ustawy PZP.
10.2.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego. Zapisy punktu 10.2.3. stosuje się odpowiednio.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW

W prowadzonym postępowaniu przetargowym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Poniżej wskazuje się osoby ze strony Zamawiającego kompetentne w sprawach dotyczących niniejszego postępowania przetargowego:
pod względem formalnym Teresa Olszak – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
tel. kontaktowy: 81/531 52 04 e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
pod względem merytoryczny Stanisław Dylewski Starostwo Powiatowe w Łęcznej stanowisko służbowe: z-ca naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru tel. kontaktowy: 81/5315220 e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13.3. Formularz ofertowy, cenowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
13.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
13.5. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz za wykonanie Umowy.
Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
13.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
13.7. Wykonawca jest świadomy, że zgodnie z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz. Ustaw z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami): „Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
13.8. Forma oferty.
13.8.1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski.
13.8.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
13.8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczanym przez Wykonawcę, przy czym w razie sporu wiążąca jest wersja polska.
13.8.4. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być wykonane w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
13.8.5. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
13.8.6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
13.8.7. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą/-ce ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
13.8.8. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
13.8.9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
13.8.10. Zgodnie z zapisem §7 ust. 1. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. Ustaw z 2013r. poz. 231) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13.8.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty mogą być także potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego Pełnomocnika do poświadczania kserokopii za zgodność z oryginałem.
13.8.12. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.8.13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
13.8.14. Oferta winna być złożona w jednej kopercie, którą należy oznakować w następujący sposób:

OFERTA NA informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek firmy Geobit Sp. z o.o. i dodatkowo opieczętowana pieczątką firmową.(oznaczenie przedmiotu zamówienia i postępowania)
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.07.2016r. GODZ. 10:15”
Uwaga!
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła Ii 95 a, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, zgodnie z Rozdziałem 16 niniejszej SIWZ.

W związku z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, Wykonawca winien wskazać w ofercie, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić tych informacji innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i dołączyć do oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń.
13.8.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13.8.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13.8.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
13.9. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
13.9.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
13.9.2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 9 SIWZ.
13.9.3. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
13.9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
13.9.5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – oddzielna koperta z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
13.9.6. Wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

14. WADIUM
14.1. Informacja na temat wadium:
14.2. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
14.2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
14.2.2. Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
14.3. Forma wadium.
14.3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
14.3.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać m.in. następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ubezpieczyciela, podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359) lub instytucji ubezpieczeniowej, udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy (przedmiotu) niniejszego postępowania nadanej przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta (Zamawiającego), zawierające oświadczenie, iż:
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
• Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych
w ofercie,
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
 zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14.3.3. W celu umożliwienia dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w art. 46 Ustawy PZP, oryginał dokumentu wadium winien być dołączony do oferty w odrębnej kopercie.
14.4. Miejsce, termin i sposób wniesienia wadium.
14.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKOBP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr IPR 272.4.4.2016”.
(podać numer rachunku bankowego Zamawiającego i nazwę banku)
Jako tytuł przelewu należy podać: Wadium dla postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek”.
Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu.
14.4.2. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być załączone do oferty w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
14.4.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być załączony do oferty, a w przypadku wniesienia wadium przelewem, środki muszą zostać ujęte na wyciągu bankowym Zamawiającego na dzień i godzinę złożenia oferty.
14.5. Zwrot wadium.
14.4.1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy PZP.
14.6. Utrata wadium.
14.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
14.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.

16. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

16.1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej I piętro pokój nr 111 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 08.07.2016r. do godz. 10:00
16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać zgodnie z punktem 13.8.14. niniejszej części SIWZ.
17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w pokoju nr 13 Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
w dniu 08.07.2016r. o godz. 10:15

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

19.1. Cenę oferty należy podać w wartości brutto i netto.
19.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, opisanego w SIWZ oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi również uwzględniać założony okres realizacji zamówienia (czas na ukończenie) oraz wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
W przypadku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, wszelkie skutki błędów przy obliczaniu ceny poniesie Wykonawca, od którego wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
19.4. Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ, jest dokumentem służącym do przedstawienia ceny oferty Wykonawcy. Cena oferty winna zostać ustalona
w oparciu o prognozowaną ilość stron formatu A-4 do digitalizacji (skanowania)
i implementacji, podaną w dziale 3 punkt 3.1 SIWZ i w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
19.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia publicznego określone zostały w SIWZ – wzorze umowy.
19.6. W związku z art. 90 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny.
19.7. Stawka podatku VAT od towarów i usług jest określona zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie jego oferty.
19.8. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT od towarów i usług dot. przedmiotu zamówienia Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), ustalonego na podstawie ceny oferty, poprzez dostosowanie wartości podatku VAT stanowiącej składową Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do nowej stawki licząc od daty jej wejścia w życie.
19.9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku VAT od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

20.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

20.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium „CENA” i „GWARANCJA i Rękojmia” (G):
Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
Cena ( C ) 95% 95 punktów
GWARANCJA i Rękojmia (G) 5% 5 punktów

20.3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C), „Gwarancja i Rękojmia” (G).
W przypadku wybranych kryteriów oferta otrzyma łaczną liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę stanowi 5 pkt. dla 60 miesięcy, udzielona przez Wykonawcę gwarancja powyżej tego okresu także otrzymuje maksymalnie 5 pkt. i stanowi 5 % kryterium oceny ofert.


Cena wykonania zamówienia cena minimalna x 100 x 95% = ilość punktów cena badana

Gwarancja i Rękojmia cena badana x100 x 5% = ilość punktów cena maksymalna


Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie z obydwu kryteriów.

20.4. Tryb oceny ofert.
20.4.1. Wyjaśnienia treści oferty i poprawianie oczywistych omyłek.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem treści punktu następnego punktu – dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
20.4.2. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24b Ustawy PZP o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
20.4.3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.
20.4.4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 9.2.8. niniejszej części SIWZ oraz art. 26 ust. 2d Ustawy PZP.
20.4.5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
20.4.6. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów
i oświadczeń.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy PZP.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych w pkt 13.7. niniejszej SIWZ.
20.4.7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
21.1.2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
21.1.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia i winno ono obejmować okres realizacji Umowy i okres gwarancji i rękojmi (okres zgłaszania wad).
21.1.4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
21.1.5. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
21.1.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek rachunek Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKOBP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia –sprawa nr IPR 272.4.4.2016” Jako tytuł przelewu należy podać:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dla zadania inwestycyjnego pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek firmy Geobit Sp. z o.o.”.
21.1.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
21.1.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
21.1.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 Ustawy PZP.
21.1.10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, to dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego) oraz wskazanie ich siedzib,
b) nazwę gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, instytucji ubezpieczeniowej bądź podmiotu, o którym mowa w ust. 21.1.3.e SIWZ udzielającej gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie jego/ich siedzib,
c) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania,
d) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
e) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
f) sformułowane zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę/ Wykonawców występujących wspólnie,
g) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia, określonymi w pkt 21.1.14. i 21.1.15.
Zaleca się przesłanie Zamawiającemu projektu dokumentu mającego stanowić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do akceptacji przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy.
21.1.11. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 21.1.10.f) Zamawiający wystąpi do gwaranta/poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Żądanie to będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; Gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również do przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta/poręczyciela może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta (Zamawiającego).
21.1.12. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:
a) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot Umowy,
b) kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
c) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism Wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu Umowy.
21.1.13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisami pkt 21.1.3. i pkt 21.1.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
21.1.14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (okresu zgłaszania wad) i gwarancji.
21.1.15. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (wystawienia protokołu odbioru ostatecznego usług) i uznania przez Zamawiającego za wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
21.1.16. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
21.1.17. Zamawiający zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
21.1.18. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż w pieniądzu i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności zabezpieczenia na przedłużony okres, o treści tożsamej z dokumentem podstawowym pod rygorem realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z zabezpieczenia.
21.1.19. Wszystkie pozostałe ustalenia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze Umowy.

22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
22.1. Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą PZP.
22.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa.
22.3. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
22.4. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.
22.5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
22.6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
22.7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
22.7.1. zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania;
22.7.2. wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
22.8. Zaleca się, aby umowa regulująca zasady współpracy Wykonawców występujących wspólnie w szczególności zawierała:
22.8.1. określenie stron umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem Lidera,
22.8.2. cel zawarcia umowy,
22.8.3. czas trwania współpracy Wykonawców występujących wspólnie, obejmujący okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, gwarancji i rękojmi,
22.8.4. zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy o zamówienie publiczne,
22.8.5. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania niniejszego zamówienia.
22.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
22.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
 wystąpienie zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 1059) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi;
 zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

22.11. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22.12. Unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP.

23. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

23.1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy PZP.
23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
23.3. Odwołanie
23.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.
23.3.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
23.3.2.1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
23.3.2.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
23.3.2.3. Odrzucenia oferty odwołującego.
23.3.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
23.3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP.
23.3.6. Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
23.3.7. Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
23.3.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.3.7. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
23.3.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
23.3.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
23.3.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
23.3.12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dniu upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
23.3.13. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
23.3.14. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, art. 180 – 198 Ustawy.
23.4. Skarga do sądu.
23.4.1. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
23.4.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
23.4.3. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
23.4.4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
23.4.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się
w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, art. 198a – 198g Ustawy.

24. PODWYKONAWSTWO

24.1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
24.2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, z zastrzeżeniem zapisów pkt 24.1. – Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu Podwykonawców.
24.3. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia niżej wymienionych warunków:
24.3.1. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawierała ustalenia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez Podwykonawców, przewidzianych w ofercie Wykonawcy.
24.3.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom realizację wskazanych w ofercie części zamówienia na podstawie umów o podwykonawstwo, które udostępni Zamawiającemu wraz z dokumentami dotyczącymi zatwierdzenia Podwykonawcy,
24.3.3. Wykonawca zapewni Podwykonawcom pełną i terminową zapłatę należnego im wynagrodzenia. Niewywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Podwykonawców stanowić może podstawę do nałożenia na Wykonawcę odpowiednich sankcji z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Brak udokumentowania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane usługi.
24.4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

25. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
25.1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego SIWZ.
25.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenie realizacji przedmiotu zamówienia będzie prowadzone wyłącznie w polskich złotych (PLN). Wartości pieniężne podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym nastąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.
25.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP,
25.4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zmianami), jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
25.5. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.
26. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

L.P. NUMER ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA
1. Załącznik nr 1 Warunki techniczne
2. Załącznik nr 2 Formularz oferty
3. Załączniki nr: 3a, b, c Wzory oświadczeń Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby zgodnie z art. 26 pkt 2b. PZP
6. Załącznik nr 6 Wzór wykazu podwykonawców
7. Załącznik nr 7 Wykaz osób
8. Załącznik nr 8 Wykaz usług
9. Załącznik nr 9 Wykaz narzędzi


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron