Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg nieograniczony na: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK... : IPR.272.4.4.2016

2016-06-29 08:43:15
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał.

Łęczna: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. Znak sprawy: IPR.272.4.4.2016
Numer ogłoszenia: 108821 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. Znak sprawy: IPR.272.4.4.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. Opracowanie ma na celu informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzenie kopii zabezpieczających w celu zabezpieczenia materiałów zasobu oraz rozbudowę bazy danych systemu PZGiK. Przedmiotem prac jest skanowanie i archiwizacja dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającej około 600 000 stron w przeliczeniu na format A4 wraz z opracowaniem i masowym załadowaniem zeskanowanej dokumentacji w ilości około 800 000 stron w przeliczeniu na format A4 do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne - załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres przewidywanych prac do wykonania 1.Zamówienie obejmuje materiały formatu od A4 do A0. 2.Skanowaniu podlegać będą dokumenty zasobu bazowego, użytkowego i przejściowego, operatów o zróżnicowanym stanie technicznym: okładka operatu, spis treści, sprawozdanie techniczne, szkice polowe, protokoły graniczne, wykazy współrzędnych, obliczenia powierzchni działek, decyzje, mapy jednostkowe o różnym formacie, inne dokumenty takie jak, arkusze danych ewidencyjnych budynków, wykazy zmian gruntowych, wykazy zmian budynkowych i inne. 3.Pierwsza faza prac powinna polegać na podziale operatów na trzy grupy: 1)zbiór dokumentacji do celów prawnych, który posłużył do aktualizacji baz EGiB, PRG, RCiWN, EMUiA, czyli operatów, dla których bazą referencyjną będą działki ewidencyjne, 2)zbiór dokumentacji do aktualizacji zbiorów GESUT, BDOT500, BDSOG, poprzednio zwanym zasobem bazowo-użytkowym, dla którego bazą referencyjną jest obszar opracowania opisany rastrami, 3)zbiór dokumentacji przejściowej (pozostałej), która powinna być zeskanowana, ale nie zaimplementowana do systemu OŚRODEK. Analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinna być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 4.W ramach wszystkich wymienionych prac należy dostosować nazwy stron operatów do katalogu nazw materiałów (wykaz w punkcie VI.3). 5.W przypadku braku operatu w bazie należy go wprowadzić do systemu OŚRODEK. 6.Należy uzupełnić bazy danych systemu OŚRODEK, moduł Ewidencja materiałów zasobu o dane zawarte w polach: operat, numer KERG lub w przypadku braku o pole inna nazwa typ asortyment cecha zakres - do operatów prawnych należy wprowadzić obligatoryjnie zakres zdefiniowany numerami działek; do operatów bazowo-użytkowych należy wprowadzić obligatoryjnie zakres obszarowy (rastrowy). Kwalifikacja operatu do odpowiedniej grupy (jeśli nie nastąpiła przed skanowaniem operatów), ustalenie asortymentu, ustalenie cechy oraz zakresu działkowego lub zakresu rastrowego, muszą zostać dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 7.Operaty prawne, o ile dotyczą podziałów nieruchomości, powinny być opisane numerami działek przed podziałem oraz po podziale. Każdy podział stanowi jedną grupę. W kolejnej grupie powinny być wpisane działki sąsiednie (jako działki po podziale), ale tylko w przypadku, gdy dane liczbowe znajdujące się w operacie umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego działki sąsiedniej. Pozostałe operaty dotyczące nieruchomości (np. wznowienie granic, pomiar granic itp.), powinny być opisane działkami jako po podziale. Celem opisu operatu działkami, jest między innymi późniejsze odszukanie operatów powiązanych z danym numerem działki. Operat, w którym wpisana jest działka, ale brak jest do niej jakichkolwiek miar, jest nieprzydatny, a wykazanie go w wykazie dokumentów do wykorzystania, jest wręcz szkodliwe. Nadmierna liczba dokumentów zbędnych, udostępnianych w sposób automatyczny w wyniku zgłoszenia pracy, niepotrzebnie będzie obciążała system i generowała dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy prac. W przypadku operatów z założenia ewidencji gruntów (modernizacji, scalenia), należy zaproponować ich podział na grupy funkcjonalne, umożliwiające wybór dokumentów z określonego obszaru. Podział na grupy funkcjonalne Wykonawca powinien uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Celem podziału jest możliwość automatycznego wyboru dokumentów związanych z zakresem zgłoszonej pracy. Operaty związane z przenumerowaniem działek, powinny być również wprowadzone do bazy programu do obsługi PZGiK stary numer działki jako numer przed podziałem, a nowy numer jako po podziale, przy czym każda działka musi tworzyć oddzielną grupę, by po załadowaniu do bazy programu do obsługi PZGiK, została automatycznie utworzona historia podziałów. Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować powstałą historię zmian i wskazać na brakujące operaty. 8.Operaty prawne nie zawierające podziałów powinny zawierać opis zakresu w stanie starym, a każda działka wpisana w osobnej grupie. 9.Operaty zostaną udostępnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej. Dokumenty w tych operatach mogą występować w różnych formatach i na różnych nośnikach takich jak papier, folia, kalka. 10.Wykonawca zrealizuje projekt skanowania operatów prawnych zgodnie z poniższymi parametrami 1)wymagany format plików: PDF jednostronicowy i wielostronicowy. Dokumenty, w których kolor odgrywa istotną rolę, należy skanować w kolorze (24 bit Color) w rozdzielczości 150-300 dpi, zapewniającej czytelność nie gorszą niż oryginału. Materiały bez treści kolorowej, należy skanować jako czarno-białe w rozdzielczości 150-200 dpi z automatycznym usuwaniem tła oraz automatycznym uwypuklaniem elementów słabo widocznych (twardy ołówek). Zabronione jest przetwarzanie plików w sposób powodujący rekompresję. Używany skaner powinien od razu zapisywać plik w wynikowym formacie. Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 2)podstawowym warunkiem skanowanych dokumentów ma być czytelność oraz jego pełna treść (bez obcięć, przesłonięć, pokryć inną treścią), 3)skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji. Ostateczna rozdzielczość powinna zostać ustalona z PODGiK, po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji, 4)skanowanie w formie kopii kolorowych należy dokonać dla dokumentów stanowiących m.in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, decyzje administracyjne, protokoły graniczne, mapy scaleniowe, mapy klasyfikacyjne, mapy uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziału nieruchomości i inne wg wskazania PODGiK. Pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie kopii czarno-białych, 5)dokumenty na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) będą tak skanowane aby szumy pikselowe nie zakłócały treści dokumentu, 6)szumy pikselowe skanowanych obrazów nie muszą być usuwane i są dopuszczalne ale nie mogą zakłócać, zaciemniać, zasłaniać treści dokumentów lub powodować błędną interpretacje ich treści, 7)skany mają zawierać treść w formie nie gorszej od oryginału (bez rozmyć, przy zachowaniu grubości kresek, czytelnych opisach, zwłaszcza miar itp.), powinny umożliwiać wykonanie wydruków o jakości nie gorszej od oryginału, 8)ze względu na różną jakość techniczną dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanej dokumentacji. Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości, co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca ustali z PODGiK, sposób wykonania skanowania, 9)w przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez PODGiK, 10)format zapisu zeskanowanych stron A0, A1, A2, A3, A4 lub nienormatywne (jeśli nie znamy dokładnego formatu), dokumenty formatu mniejszego niż A4 należy zapisać do formatu A4. Obowiązujące podstawowe przepisy prawne: 1)ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), 2)ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897), 3)ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), 4)ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), 5)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz. 1572), 6)rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183), 7)rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 74, poz. 796), 8)rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 74, poz. 67), 9)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1517), 10)obowiązujące przepisy w zakresie wykonywanego zlecenia. Obszar opracowanie obejmuje teren powiatu łęczyńskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
tak, w oparciu o zapis art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przy niezmienności cen jednostkowych podanych w formularzu oferty.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.41.00-5, 72.31.20.00-5, 72.25.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 14.2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 14.2.2.Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na skanowaniu i implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu Ośrodek ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każde.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), w zakresach: 1 geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 2 rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000 zł. Warunek uznaje się za spełniony po przedłożeniu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Gwarancja i rękojmia - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
22.5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ - wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 22.6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 22.7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy: 22.7.1. zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania; 22.7.2. wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ. 22.8. Zaleca się, aby umowa regulująca zasady współpracy Wykonawców występujących wspólnie w szczególności zawierała: 22.8.1. określenie stron umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem Lidera, 22.8.2. cel zawarcia umowy, 22.8.3. czas trwania współpracy Wykonawców występujących wspólnie, obejmujący okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, gwarancji i rękojmi, 22.8.4. zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy o zamówienie publiczne, 22.8.5. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania niniejszego zamówienia. 22.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP. 22.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienie zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 1059) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi; zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). 22.11. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 22.12. Unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 16.1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej I piętro pokój nr 111.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót do głównej strony

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa