Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie wyboru na zakup z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3

0000-00-00 00:00:00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.32.2016
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie dostaw:
1. zakupu z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3 kolor określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnym w załączniku nr 1 do formularza oferty oraz uszczegółowionych przez Wykonawcę w zakresie zaproponowanych konkretnych urządzeń wymienionych z nazwy i opisanych parametrów oferowanych urządzeń - dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej, gotowych do użytkowania.
2. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie po dniu dostawy urządzeń do dnia 31.12.2016r.
kod CPV: 30232000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 35 200,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział 750, Rozdział 75020, § 6060
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto :
1) MADAX PLUS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Karczewska 12, 04-112 Warszawa
--- suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 16 897,19 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 17 512,74 PL
Łączna wartość oferty = 34 409,93 zł.
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:34409,93 x100x50%+11260,76:24317,82x100x50%= 65,87 punktów, w tym cena urządzeń 36,40+ cena mater. eksploatacyjnych 37,91pkt.
2) KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa --- suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 29 399,00 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 13 758,00 PL
Łączna wartość oferty = 29 399,00 zł. (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399:29399,00x100x50%+11260,76:19120,39 x100x50%= 79,45 punktów, w tym cena urządzeń 50,00+ cena mater. eksploatacyjnych 29,45.
3) AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą ul. Ponikwoda 33, 20-135 Lublin --- suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 28 413,00 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 9 900,00 PL
Łączna wartość oferty = 32 913,00 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów) w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:29399,00x100x50%+11260,76:11260,76x100x50%= 94,66 punktów, w tym cena urządzeń 44,66+ cena mater. eksploatacyjnych 50,00 pkt.
4) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1
suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 32 078,40 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 10 103,22 PLN
Łączna wartość oferty = 32 078,40 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:32078,40x100x50%+11260,76:13776,42x100x50%= 86,69 punktów, w tym cena urządzeń 45,82+ cena mater. eksploatacyjnych 40,87 pkt.
5) KD-MAX s.c. KOPIARKI I DRUKARKI NA MAXA,J J Słowik, ul. W Orkana 19A, 20-504 Lublin
suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 31 488,00 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 11 070,09 PLN
Łączna wartość oferty = 31 488,00 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:31488,00x100x50%+11260,76:17432,37x100x50%= 78,98 punktów, w tym cena urządzeń 46,68+ cena mater. eksploatacyjnych 32,30 pkt.
6) A 4 COPY S.C z siedziba ul. Wojciechowska 20, 20-704 Lublin
suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 28 117,80 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 12 269,25 PLN
Łączna wartość oferty = 40 387,05 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma punktów: 29399,00:40387,05x100x50%+11260,76:14852,25x100x50%= 74,31 punktów, w tym cena urządzeń 36,40+ cena mater. eksploatacyjnych 37,91pkt.
6. Przeliczenie ofert :
1) w zakresie kosztów materiałów eksploatacyjnych wykonano według porównywalnej tj. maksymalnej ilości wykazanych w ofertach wydruków, tj. dla tonerów czarnych 27 tys. kopii, tonerów kolor- 25 tys. kopii, dla bębnów czarnych 120 tys. kopii, dla bębnów kolor 100tys. kopii poprzez zastosowanie proporcji cen.
2) w związku z otrzymaniem w jednej z ofert wyjaśnienia, iż urządzenia wielofunkcyjne są fabrycznie wyposażone w odpowiednie bębny, Zamawiający zwrócił się z prośbą w trakcie oceny ofert do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert w zakresie:
a) Czy w oferowanej w punkcie 4 formularza oferty (suma cen urządzeń A,B i C brutto) ujęto
tylko i wyłącznie sumę cen urządzeń, czy też we wskazanej cenie urządzeń zawarto także cenę
urządzenia wraz z fabrycznie zamontowanymi bębnami.
b) prośbę o potwierdzenie, iż wpisana w formularzu oferty wartość pierwszej dostawy, która stanowi wynagrodzenie wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty - podana cena ….. jest prawidłowa.
3) Po uzyskaniu wyjaśnień – porównano w każdej z ofert :
- ceny trzech urządzeń gotowych do użytku (wyposażonych w tonery i bębny
- komplet dla 3 urządzeń cen materiałów eksploatacyjnych dla ilości max. wydruków kopii podanych jw.
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto urządzeń i materiałów eksploatacyjnych oraz uzasadnienie wyboru oferty: AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą ul. Ponikwoda 33, 20-135 Lublin
Uzyskana ilość punktów: 94,66, za:
- Suma cen urządzeń A,B i C = 32 913,00 zł gotowych do użytku,
- ceny materiałów eksploatacyjnych:
1) toner czarny 150,00 zł brutto, wydajność tonera dla 23 000 szt. wydruku,
2) toner kolor 450,00 zł brutto, wydajność tonera dla 20 000 szt. wydruku,
3) bęben czarny 450,00 zł brutto, do wymiany po ilości 100 000 szt. wydruku,
4) bęben kolor 450,00 zł brutto, do wymiany po ilości 100 000 szt. wydruku
Oferowane urządzenia: SAMSUNG SMART MultiXpress X4220RX


24.06.2016r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe