Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Audyt energetyczny budynku A-300 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej AG.272.1.18.2016

2016-06-22 08:31:34
Łęczna, 22.06.2016r.
AG.272.1.18..2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015r.,
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz. 2164), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU A-300
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ

I. Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: Przewodniczący Zarządu – Roman Cholewa i Członek Zarządu – Dariusz Kowalski.
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
Telefon: /081/ 752 64 06 Fax: /081/ 752 64 64
E-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie audytu energetycznego budynku A-300 przeznaczonego do termomodernizacji usytuowanego w Łęcznej na działce nr 2604 przy Alei Jana Pawła II 95 stanowiącego własność Powiatu Łęczyńskiego, który będzie zawierał:
• analizę energetyczną obiektu z podziałem na bryłę budynku oraz instalacje występujące
w budynku ( system grzewczy, system wentylacyjny)
• analizę ekologiczną
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie pisemnej dla zadania w ilości 3 egz.
2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu PDF na płycie CD zadania w ilości 2 egz.
3) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy zał. Nr 2
2. Charakterystyka obiekt objętego audytem energetycznym:
Rok budowy: 1982
Powierzchnia zabudowy: 914 m2
Powierzchnia użytkowa budynku: ogólna 3035 m2
Kubatura budynku: 11 704 m3
Wysokość: m ( od terenu) – 12 m
Ilość kondygnacji: parter, piętro, II piętro, III piętro (IV kondygnacje).
Dach płaski pokryty papą termozgrzewalną.
3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79212000-3 Usługi audytu.
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 lipca 2016r.
5.Miejsce wykonania zamówienia: Budynek A-300 Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych
i poświadczonego odpowiednimi referencjami w jednostkach samorządu terytorialnego (urząd miasta, urząd gminy, starostwo) – nie mniej niż trzy;
7. Wykaz oświadczeń lub kopii dokumentów, które muszą załączyć Wykonawcy do oferty cenowej w celu jej kompletności :
1) Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący zał. Nr 1 do zapytania ofertowego,
2) Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
3) Załączenie nie mniej niż 3-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia
w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych,
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcą:
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się poprzez: pocztę elektroniczną e-mail, telefonicznie
i w formie pisemnej. Osoba do kontaktu: Bartłomiej Wachewicz, tel. /081/752 64 00, fax. /081/752 64 64,
e-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faxem.
9. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 15 dni od daty złożenia oferty.
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
3) Kopie dołączonych do oferty dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem.”
11. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pn.
Audyt energetyczny budynku A-300 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
1) do dnia 24.06.2016r. do godziny 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: b.wachewicz@powiatleczynski.pl.
2) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
3) Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
4) Oferty przesłanej drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać w inny sposób.
12. Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT wraz z podaniem stawki podatku VAT.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1) Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszym Zapytaniem ofertowym i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
2) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.
3) Cena nie ulega zmianie przez cały okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
14. Realizacja zadania zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najniższą cenę na wykonanie tego zadania i przyjął wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym, w tym zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
……………………… …………………………………
Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron