Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej znak: IPR.272.1.32.2016

2016-06-17 13:57:12
IPR.272.1.32.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
1. zakupu z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3 kolor określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnym w załączniku nr 1 do formularza oferty oraz uszczegółowionych przez Wykonawcę w zakresie zaproponowanych konkretnych urządzeń wymienionych z nazwy i opisanych parametrów oferowanych urządzeń - dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej, gotowych do użytkowania.
2. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie po dniu dostawy urządzeń do dnia 31.12.2016r.
Wymagane minimalne parametry urządzeń :
1. urządzenia wielofunkcyjne cyfrowe kolor A5/A4/A3 w formularzu oferty oznaczone jako A i B): o szybkości minimum 22 str. kolor i mono/min dla A4 – jako kopiarka, skaner, drukarka. Konfiguracja: kaseta na papier 2x500 stron, podajnik boczny na 150 stron, dysk twardy, port USB, karta sieciowa, dwustronne kopiowanie
i drukowanie, druk bezpośredni z USB, skanowanie bezpośrednio do USB, podstawa. Dwustronny podajnik oryginałów tylko dla urządzeń.
2. urządzenie wielofunkcyjne cyfrowe kolor A5/A4/A3 w formularzu oferty oznaczone jako C): o szybkości minimum 22 str. kolor i mono/min dla A4 – jako kopiarka, skaner, drukarka. Konfiguracja: kaseta na papier 2x500 stron, podajnik boczny na 150 stron, dysk twardy, port USB, karta sieciowa, dwustronne kopiowanie i drukowanie, druk bezpośredni z USB, skanowanie bezpośrednio do USB, podstawa.
Urządzenia w/w muszą być wyposażone w komplet pełnowartościowych tonerów
i bębnów zainstalowanych w oferowanych urządzeniach (ceny tych materiałów nie należy wliczać w cenę urządzeń, tylko wycenić i podać w pkt. 4 do 6 formularza oferty).
Wydajność materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń: A,B i C nie niższa niż:
1) Toner czarny – dla 22 tys. wydruków/kopii
2) Toner kolor CMY – dla 21 tys. wydruków/ kopii każdy,
3) Bęben czarny – dla 70 tys. wydruków,
4) Bęben kolor CMY – dla 60 tys. wydruków każdy.
Zamawiający nie żąda dodatkowych (zapasowych materiałów eksploatacyjnych) wraz
z dostawą urządzeń. Szkolenie z zakresu obsługi dla 10 osób.
Instalacja u Zamawiającego.
Gwarancja producenta na urządzenia nie krótsze niż 24 miesiące.
Wymagany termin dostawy urządzeń do dnia 30 czerwca 2016r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Jana Pawła II 95A , REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 531 -52-04
Faks: /081/ 752 64 64, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Teresa Olszak – pracownik ds. zamówień publicznych, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową na załączonym formularzu oferty
i załączniku nr 1 do formularza, które będą załącznikami umowy wybranego Wykonawcy wraz z wypełnieniem odpowiedniego doświadczenia wykonawcy oraz dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopie nie mniej niż 2-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy
i doświadczenia w zakresie odpowiednim do dostaw wymaganych urządzeń, na wartość nie niższą niż 25 tys. zł każda z dostaw.

Kryteria oceny ofert:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, proponując co najmniej wymagane minimalne parametry oferowanych urządzeń przy niskich kosztach eksploatacji urządzeń:
1. Cena 3 urządzeń wielofunkcyjnych A5/A3 kolor – 50 % kryterium oceny oferty
2. Suma kosztów za 1 kpl. materiałów eksploatacyjnych: tonerów i bębna do wskazanych urządzeń – 50 % kryterium oceny oferty.
3. Liczone według wzoru:

najniższa cena urządzeń ofert brutto suma kosztów mater. Ekspl. of. brutto
C = —————————————— x 100 x 50 % + ________________________________________ x 100 x 50 %
cena urządzeń oferty badanej brutto suma kosztów mater. ekspl. of. badanej

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2016 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 531 -52-00 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Wzór umowy
Łęczna dnia 17.06.2016r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych