Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na na wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektu przyłącza i sieci wodociągowej oraz przyłącza i sieci kanalizacyjnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali”.

2016-06-16 11:13:09
Znak sprawy: IPR.272.1.31.2016 Łęczna, dn. 16.06.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 2013 poz.885 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na: wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektu przyłącza i sieci wodociągowej oraz przyłącza i sieci kanalizacyjnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej, na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 75 26 401 fax: /081/ 75 26 464
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl,
adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl,

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji: 1) projektu przyłącza i sieci wodociągowej oraz 2) przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej, na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”, w tym w tym:
1) opracowanie dokumentacji projektowej,
2) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadań.
2. Projekt powinien być zgodny z warunkami technicznymi przedstawionymi Zamawiającemu przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. dotyczącymi włączenia budynków do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które zostaną udostępnione Wykonawcy
3. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wymagane jest dostarczenie wszystkich elementów opracowania w wersji elektronicznej na płytach cd/dvd z możliwością otwarcia w ogólnie dostępnym programie (np. w pdf, xls.), oddzielnie część kosztorysowa. Do wersji elektronicznej Wykonawca dołączy oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną.
4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji, dokumentów i danych.
5. Informacje zawarte w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny opisywać przedmiot zamówienia
w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy (art. 29 i następne Ustawy prawo zamówień publicznych).
6. W dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
7. W projekcie należy przewidzieć urządzenia, materiały, instalacje i technologie, które zapewnią właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie wykonanych przyłączy przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów obsługi i eksploatacji.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazywanie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
9. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.).
10. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
a) stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją,
b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych,
c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji.
11. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
b) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,
c) udziału w próbach instalacji i rozruchach.

III. Wymagania wobec Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem,
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

IV. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zadania do dn. 30.06.2016 r.

V. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia odbioru prac i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VI. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" – jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą;
3) dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, co potwierdzi stosownymi dokumentami np. wykaz wykonanych usług.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Anna Giszczak - tel. 081 53 15203, e-mail: a.giszczak@powiatleczynski.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich załączników wskazanych w pkt. VI nie będą rozpatrywane.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy przesłać w formie skanu dokumentów e-mailem na adres: a.giszczak@powiatleczynski.pl, z następującym oznaczeniem: „Oferta na Wykonanie projekty przyłącza i sieci wodociągowej oraz przyłącza i sieci kanalizacyjnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej, na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej” oraz w formie pisemnej pocztą lub kurierem na adres: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. 111 (kancelaria ogólna).
Ofertę należy przesłać do dnia 20.06.2016 r. do godz. 12.00. Za termin złożenia oferty liczy się termin przesłania skanu dokumentów w formie e-maila.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena nie może ulec zwiększeniu podczas realizacji zamówienia.

XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe