Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie postępowania na wykonanie usług dzierżawy i wydruków znak sprawy: IPR.272.1.29.2016

2016-06-10 12:17:30
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.29.2016
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie usług:
1) dzierżawy urządzeń elektronicznych do drukowania monochromatycznego sztuk 8 oraz urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania sztuk 3 określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnym w załączniku nr 1 do formularza oferty oraz uszczegółowionych przez Wykonawcę w zakresie zaproponowanych konkretnych urządzeń wymienionych z nazwy i szczegółowo opisanych parametrów oferowanych urządzeń - dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej:
2) wydruku 1 strony formatu A 4 czarno-białego monochromatycznego;
3) wydruku/kopii 1 strony urządzeniem wielofunkcyjnym, w tym:
a) formatu A3 w kolorze – 30 %
b) formatu A4 w kolorze – 40 %
c) formatu A3 czarno-białego – 10 %
b) formatu A4 czarno-białego – 20 %.
Szacunkowa ilość potrzebnych wydruków: drukarkami: 183000 szt., urządzeniami wielofunkcyjnymi: 345 000 sztuk.
kod CPV: 79824000-6 , dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 35 300,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300 i Dział 711 Rozdz. 71112 § 4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto za okres 18 m-cy przeliczonych przez Zamawiającego na podstawie danych w uzyskanych ofertach, zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 1 z dnia 07.06.2016r.:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1 – cena dzierżawy urządzeń: - 11 918,70 zł, cena usług wydruku – 88 182,00 zł, w tym podatek VAT 23 %. Łączna wartość oferty za 18 m-cy = 100 100,70 zł.
2) Black Print Piotr Mazur z siedzibą: 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8/8 – cena dzierżawy urządzeń: - 53 280,00 zł, cena usług wydruku – 87 780,00 zł, w tym podatek VAT 23 %. Łączna wartość oferty za 18 m-cy = 141 060,00 zł.
3) COPY CONTROL SERVICE T. Biegaj, Jaworski z siedzibą: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 – cena dzierżawy urządzeń: - 59 220,00,00 zł, cena usług wydruku – 74 082,00 zł, w tym podatek VAT 23 %. Łączna wartość oferty za 18 m-cy = 133 302,00 zł.
4) A4 COPY s.c. A. Bieluga, Marta Czechowska Bieluga z siedzibą: 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 20 – cena dzierżawy urządzeń: - 13 482,00 zł, cena usług wydruku – 190 003,00 zł, w tym podatek VAT 23 %. Łączna wartość oferty za 18 m-cy = 203 485,00 zł.
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Ponieważ cena usług zaproponowanych w najkorzystniejszej ofercie nr 1 łącznie
w wysokości 100 100,70 zł przekracza wartość, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (35 300,00 zł brutto) – unieważnia się wybór wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu.

10.06.2016r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

wz Starosty - Dariusz Kowalski Wicestarosta
................................................
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych