Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług całodziennego wyżywienia... ZKO.272.1.20.2016

2016-06-07 08:38:48
ZKO.272.1.20.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. z 2013r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- wykonania usług całodziennego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja) plus herbata, cukier dla dziesięciu policjantów w okresie od śniadania dnia 01 lipca 2016 r. do kolacji 31 sierpnia 2016 r w budynku OSP w Kaniwoli, Gmina Ludwin.
Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie 01.07.-31.08.2016r.
CPV: 55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 531-52-00 Tel./Faks: /081/ 752-64-92
E-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą
w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz wdrożony system monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP oraz posiadają zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 594).
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty oraz dołączyć wymagane dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopię zaświadczenia o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności
i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 594),
3) informację dot. wdrożenia system monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP.

Kryteria oceny ofert:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, proponując co najmniej wymagane minimalne parametry oferowanych usług oraz zapewni niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Łagodziński – pracownik Starostwa Powiatowego, kontakt : 081- 531-52-00.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2016 r., do godziny 09:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-92 lub e-mailem: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy


Łęczna dnia 06.06.2016 r. .................................................


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron