Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na zakup usług dzierzawy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2016-06-09 10:51:30
IPR.272.1.29.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:
1) dzierżawy urządzeń elektronicznych do drukowania monochromatycznego sztuk 8 oraz urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania sztuk 3 określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnym w załączniku nr 1 do formularza oferty oraz uszczegółowionych przez Wykonawcę w zakresie zaproponowanych konkretnych urządzeń wymienionych z nazwy i szczegółowo opisanych parametrów oferowanych urządzeń - dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej;
2) wydruku 1 strony formatu A 4 czarno-białego monochromatycznego;
3) wydruku/kopii 1 strony urządzeniem wielofunkcyjnym, w tym:
a) formatu A3 w kolorze
b) formatu A4 w kolorze
c) formatu A3 czarno-białego
b) formatu A4 czarno-białego
Szacunkowa ilość potrzebnych wydruków: drukarkami: 183000 szt., urządzeniami wielofunkcyjnymi: 345 000 sztuk.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Jana Pawła II 95A , REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 531 -52-04
Faks: /081/ 752 64 64, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Teresa Olszak – pracownik ds. zamówień publicznych, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową na załączonym formularzu oferty
i załączniku nr 1 do formularza, które będą załącznikami umowy wybranego Wykonawcy wraz z wypełnieniem odpowiedniego doświadczenia wykonawcy oraz dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopie nie mniej niż 2-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia
w zakresie wypożyczenia i dostaw sprzętu elektronicznego.

Kryteria oceny ofert:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, proponując co najmniej wymagane minimalne parametry oferowanych urządzeń oraz zapewni niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2016 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 531 -52-00 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Wzór umowy
Łęczna dnia 03.06.2016r.. .................................................
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe