Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

na zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej IPR.272.1.19.2016

2016-04-08 11:55:50
Znak sprawy: IPR.272.1.19.2016
Łęczna dn.6.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 531 52 22 fax: /081/ 75 26 464

zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach realizacji projektu „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej” , dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

kod CPV: 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1) Opis przedmiotu zamówienia:
1.1) Atlas wielofunkcyjny 4-stanowiskowy – 1 szt.
Dane techniczne:
• Liczba stosów: co najmniej 2
• Trwałe stalowe linki i łożyskowane krążki / łożyska kulkowe
• Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg
• Możliwość ćwiczeń wszystkich partii mięśni.
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Okres gwarancji: 2 lata

1.2) Bieżnia elektryczna – 2 szt.
Dane techniczne
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 185 x 85 x 135 cm (+/- 5 cm)
• Maks. waga użytkownika.: 120-140 kg
• Pas biegowy: ok. 135 x 50 cm (+/- 5 cm)
• Zasilanie sieciowe 220-230V, wraz z zasilaczem w zestawie
• Moc silnika: min.: 1,75 KM
• Prędkość maksymalna: 16-18 km/h
• Nachylenie: min. 10%
• Rolki transportowe
• Bezpieczny system składania
• Wyposażenie w komputer sterujący z wyświetlaczem, mierzący min.: czas, dystans, prędkość, ilość kalorii, puls
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Okres gwarancji: 2 lata

1.3) Rower magnetyczny – 2 szt.
Dane techniczne
• Wymiary (dł. x szer.): ok. 100 x 55 (+/- 5 cm)
• Maksymalna waga użytkownika: od 130 kg do 150 kg
• Waga koła zamachowego: do 7 do 9 kg
• System oporu: magnetyczny
• Zasilanie: sieciowe (zasilacz w zestawie)
• Kółka/rolki transportowe
• Wyposażenie w komputer sterujący z wyświetlaczem, mierzący min.: czas, dystans, prędkość, ilość kalorii, puls
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Okres gwarancji: 2 lata

1.4) Rower eliptyczny (orbitrek) – 1 szt.
Dane techniczne:
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 130 x 60 x 160 cm (+/- 5 cm)
• Koło zamachowe: 7-16 kg
• Waga: 48-60 kg
• Maks. waga użytkownika: 120 – 150 kg
• System oporu: magnetyczny
• Rozstaw: 20-30 cm
• Długość kroku: 30-40 cm
• Zasilanie sieciowe z zasilaczem w zestawie
• Kółka/rolki transportowe
• Możliwość skompensowania nierówności podłogi
• Wyposażenie w komputer sterujący z wyświetlaczem, mierzącym m.in.: czas, prędkość, odległość, tętno, kalorie
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dot. bezpieczeństwa użytkowania
• Okres gwarancji: 2 lata

2) Termin wykonania zamówienia: 31.05.2016 r.
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3 Zapytania.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Młynarczyk,
tel. /081/ 531 52 22, fax. /081/ 752 64 64, e- mail: m.mlynarczyk@powiatleczynski.pl
6) Termin związania ofertą: od dnia złożenia oferty do 29.04.2016 r.
7) Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Jeden Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem w pkt. 1)
8) Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2016 r. do godz. 15.00 :
• osobiście do Punktu Obsługi Interesanta (pok. nr 111), budynek Starostwa Powiatowego
w Łęcznej,
lub
• pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna
lub
• pocztą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: m.mlynarczyk@powiatleczynski.pl
9) Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto, należy podatek VAT wraz z podaniem stawki/ stawek podatku VAT.
10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru oferentów będzie stanowiła w 100% cena.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy.
12) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy.
13) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków