Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

2016-04-07 07:23:46
Zarządzeniem Nr 25/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 05.04.2016r. zatwierdzony został Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2016r.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2016
Starosty Łęczyńskiego
z dnia 05.04.2016r.

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ


Preambuła

Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej podczas wypełniania swoich obowiązków w miejscu pracy, a także poza nim.
Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy kształtowaniu właściwych relacji pracowników Starostwa ze społecznością lokalną oraz między współpracownikami.

Celem Kodeksu etyki jest poprawa jakości funkcjonowania Starostwa oraz zwiększenie zaufania mieszkańców powiatu do samorządu lokalnego oraz wspierania pracowników w realizacji etycznego postępowania.

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1

Pracownik samorządowy zobowiązany jest:
1. przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, norm etycznych i moralnych,
2. pamiętać, że sposób realizowania czynności służbowych kreuje wizerunek Starostwa,
3. przedkładać dobro publiczne nad własne interesy i swojego środowiska,
4. pamiętać o służebnej roli administracji samorządowej, której celem nadrzędnym jest dobro mieszkańców powiatu,
5. dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu obywateli,
6. wykonywać swoją pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

Rozdział II

Zasady postępowania

§ 2

Pracownik samorządowy powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:
1. praworządności,
2. profesjonalizmu,
3. jawności postępowania,
4. bezstronności, bezinteresowności i obiektywizmu,
5. uczciwości i rzetelności,
6. odpowiedzialności,
7. lojalności,
8. uprzejmości i życzliwości,
9. akceptacji kontroli zarządczej,
10. godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim
w kontaktach z mieszkańcami powiatu, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi, współpracownikami oraz instytucjami.

§ 3

Zawarte w Kodeksie etyki zasady postępowania obowiązują wszystkich pracowników i odnoszą się do następujących obszarów działalności Starostwa:
1. wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami a klientami,
2. wzajemnych relacji pomiędzy kierownictwem Starostwa a pracownikami,
3. wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami.

Rozdział III

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa

§ 4

1. Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu etyki może spowodować odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje.
2. Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu etyki może znaleźć odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi w Starostwie przepisami.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu etyki i kierować się jego zasadami.
2. Kodeks etyki podaje się do wiadomości pracowników i społeczności lokalnej poprzez jego zamieszczenie na stronie WWW i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków