Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla j.ew. Ludwin IPR.272.4.1.2016

2016-03-15 11:46:16
IPR. 272.4.1.2016 Łęczna, dnia 15.03.2016r.Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.1.2016 na : Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Ludwin - opracowanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

1. Proszę o podanie ilości operatów technicznych jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ad. 1. W zakresie pomiaru elementów stanowiących treść bazy BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Ludwin w powiatowym zasobie znajduje się około 5000 operatów technicznych.
2. Proszę o podanie ilości budynków z pomiaru i budynków z digitalizacji w przedmiotowej jednostce ewidencyjnej
Ad. 2. W jednostce ewidencyjnej Ludwin (na podstawie bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków) znajduje się 6347 budynków pozyskanych na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie i 1554 budynki pozyskane metodą digitalizacji rastra mapy zasadniczej.
3. Opis przedmiotu zamówienie nie zawiera informacji jak wprowadzać do baz danych BDOT500, GESUT, EGiB obiekty z pomiaru topologicznie połączone z konturami budynków pozyskanymi z digitalizacji. Proszę o informacje w ww. kwestii oraz czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest przewidziana modyfikacja konturów budynków oraz opracowanie wykazów zmian danych ewidencyjnych w przypadku zmian opisowych danych ewidencyjnych.
Ad. 3. Zamówienie nie przewiduje modyfikacji konturów budynków i tym samym opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych. W przypadku, gdy w bazie danych ewidencyjnych budynek został wykazany z digitalizacji natomiast w operacie znajdują się dane pozwalające na wniesienie na mapę budynku na podstawie pomiaru, sytuacja taka powinna być odnotowana w dokumencie z analizy operatów technicznych i odrębnie zasygnalizowana Zamawiającemu. W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami (w przypadku przedstawionym powyżej dopuszcza się nie zachowanie spójności).
4. Proszę o podanie ceny szacunkowej zamówienia.
Ad.4. Informuję, iż szacunkowa wartość zamówienia jest poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 86 ust.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Czy w zakresie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia siwz rozdział V ust 1 pkt 1.2. "Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał [...] co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia" Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże usługi z zakresu utworzenia bazy danych wyłącznie w zakresie, o którym mowa art 5 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) ?
Ad.5. Utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT zostanie uznane jako spełnienie ww. warunku

6. Czy jest możliwość otrzymania od Starostwa pisma do poszczególnych branż z prośbą o wykonanie uzgodnień branżowych?
Ad.6. Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą prześle, równolegle z wnioskiem Wykonawcy, pisma do podmiotów władających sieciami, zawierające podstawowe informacje o zakładaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z prośbą o weryfikację przebiegu przewodów sieci uzbrojenia terenu i związanych z nimi urządzeń. Ewentualne koszty związane z weryfikacją inicjalnej bazy danych GESUT ponosi Wykonawca.

7. Rozdział V, punkt 1.2 (wykazanie się niezbędną wiedzą i doświadczeniem)
- czy w zakres pojęcia "usługi polegające na opracowaniu map numerycznych" wchodzą opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej, czy tylko opracowania numeryczne "pełnej" mapy zasadniczej ?
Ad. 7. Zamawiający miał na myśli mapy numeryczne o treści pełnej mapy zasadniczej

8.Rozdział II, punkt 2 (istniejąca mapa zasadnicza)
- czy mapa zasadnicza "założona na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie" powstała w oparciu o technikę pomiaru "na domiary prostokątne" czy też pomiar "tachimetryczny" ?
Czy pomiar "na domiary prostokątne" był oparty o osnowę w układzie 1965 ?
Ad. 8. Mapa zasadnicza założona na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie powstała zgodnie z obowiązującymi w czasie jej zakładania instrukcjami technicznymi (między innymi metodą domiarów prostokątnych jak również biegunową i inne) w oparciu o punkty osnowy szczegółowej poziomej w PUWG 1965. Obowiązujące w tym czasie instrukcje dopuszczały również pomiar w oparciu o punkty sytuacyjne I grupy dokładnościowej.

9. Rozdział III, punkt 1 (pozyskanie danych)
- czy w ramach pozyskania danych należy też policzyć załamania konturów budynków, ("w oparciu o dokumentację pomiarową, powstałą podczas zakładania mapy zasadniczej") ?
W punkcie II.3 jest informacja, że budynki ujawnione w bazie EGB powstały w wyniku digitalizacji mapy zasadniczej.
Ad. 9. Jeżeli z danych egib wynika, że budynek został pozyskany metodą digitalizacji natomiast w operacie znajdują się dane pozwalające na wniesienie na mapę budynku na podstawie pomiaru, sytuacja taka powinna być odnotowana w dokumencie z analizy operatów technicznych i odrębnie zasygnalizowana Zamawiającemu. Należy policzyć załamania konturów budynków w przypadku, gdy wymaga tego określenie położenia elementów baz BDOT500, GESUT lub elementów związanych z budynkami w bazie EGiB.
W punkcie II.3 jest informacja, że „mapa ewidencyjna zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1 do 500, 1 do 1000 i 1 do 2000 lub bieżących inwentaryzacji budynków”.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.Z poważaniem:

…………………………………


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www