Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót budowlanych pn.: przebudowa Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej IPR.272.1.17.2016

0000-00-00 00:00:00
IPR.272.1.17.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych pn.: przebudowa Sali konferencyjnej
w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej zgodnie z załączonym schematem i przedmiarem robót. Prace remontowe będą wykonywane w dwóch etapach:

Etap 1: wykonanie ścian działowych z płyt kartonowo gipsowych na profilach z wypełnieniem wełną mineralną, zgodnie z załączonym schematem i uzgodnieniami z Zamawiającym, zabudowa drzwi wejściowych do pokoju socjalnego, przeniesienie drzwi z wejściowych do Sali konferencyjnej do zamontowania jako drzwi wejściowe do pomieszczenia nr 3, montaż 4 ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi pełnymi, instalacja przewodów elektrycznych: pod gniazda elektryczne i sieci teleinformatyczne oraz przewody elektryczne dla natynkowych kasetonów LED barwy naturalnej lub ciepłej– zgodnie z wymaganiami oświetlenia biur w stosunku do powierzchni poszczególnych pomieszczeń i okablowania do włączników świateł. Malowanie pomieszczeń farbami gruntującymi i akrylowymi zmywalnymi w kolorze białym.

Etap 2: zakup wraz montażem gniazd elektrycznych, gniazd teleinformatycznych, kasetonów LED i włączników świateł.
Zamawiający dopuszcza podział według terminów wykonania prac na podstawie podanych etapów robót.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A , REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową na załączonym formularzu oferty wraz
z wypełnieniem odpowiedniego doświadczenia wykonawcy oraz dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopie nie mniej niż 2-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia
w zakresie tożsamego wykonania przedmiotu umowy,
3) wypełniony o składniki ceny netto, brutto i podatek VAT załączony przedmiar robót,
4) kserokopia uprawnień elektrycznych, osoby która będzie wykonywała zakres robót elektrycznych.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2016 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin wykonania robót: etap I - 24.03.2016r., etap II – 06.04.2016r.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy


Łęczna dnia 11.03.2016r.. .................................................
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna