Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Otwarty konkurs ofert na ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

2016-03-11 07:35:00

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego w 2016 roku.

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ

Na podstawie art.13 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
na rok 2016


I. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ


1. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
1) organizacja imprez kulturalnych, konkursów, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego,
2) organizacja warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu,
3) upowszechnianie sztuki teatralnej,
4) wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,
5) wsparcie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce historyczno-kulturalnej dotyczących obszaru Powiatu Łęczyńskiego.

Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 20 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 20 000 zł.

2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
1) organizowanie zajęć, zawodów i imprez o charakterze otwartym, z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu,
2) organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
3) wspieranie działań sportowych przez kluby sportowe i UKS,
4) wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców Powiatu.

Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 19 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łęczyńskim przyznano dotacje na łączną kwotę 14955,15 zł.

3. W dziedzinie turystyki:
1) promowanie walorów turystycznych Powiatu Łęczyńskiego,
2) promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych,
3) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez:
a) dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze regionalnym, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i seniorów (rajdy, zloty, spływy),
b) dofinansowanie konkursów, festiwali, imprez plenerowych (konkursy, jarmarki),
c) dofinansowanie spotkań, konferencji i seminariów dotyczących rozwoju turystyki i promocji regionu.

Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim przyznano dotacje na łączną kwotę 4 770 zł.

4. W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:

1) edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców lub wybranej grupy społecznej Powiatu,
2) edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców Powiatu,
3) działania z zakresu upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kierowane do mieszkańców Powiatu,
4) promocja idei honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku i transplantologii wśród społeczności Powiatu,
5) promocja zdrowia psychicznego oraz upowszechnianie tematyki zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 10 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Powiecie Łęczyńskim dotacji nie przyznano.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złożył prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
4. Ofertę należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną oferenta,
6. Do oferty należy dołączyć: dokument określający osobowość prawną, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty np. odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, umowę partnerską określającą zakres zadań poszczególnych realizatorów w przypadku realizacji zadania wspólnego.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o tym, czy oferent jest podatnikiem VAT oraz w przypadku oferentów, którzy w poprzednich latach otrzymali dotację na realizację zadania publicznego, oświadczenie, iż prawidłowo rozliczyli przyznane środki oraz ich sprawozdanie z realizacji zadania zostało zatwierdzone.
8. W przypadku złożenia oferty wspólnej, należy złożyć informację o sposobie reprezentacji wobec organu administracji publicznej. Oferta wspólna jest to oferta złożona przez kilka organizacji pozarządowych, uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu.
9. Załączniki do oferty w formie kserokopii należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania w imieniu oferenta oraz opatrzyć datą.
10. W ofercie należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadania poprzez prawidłowe i wyczerpujące wypełnienie formularza Oferty.
11. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednego zadania na podstawie więcej niż jednej oferty złożonej przez ten sam podmiot.
12. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każdą z nich należy złożyć w oddzielnej kopercie, dołączając do niej wymagane załączniki.
13. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone m.in. na:
1) realizację działań finansowanych z budżetu Powiatu Łęczyńskiego z innego tytułu,
2) zakup nieruchomości,
3) zakup środków trwałych,
4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferenta,
5) działalność polityczną,
6) finansowanie kosztów nie związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem oraz kosztów stałych działalności podmiotu,
7) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
15. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
16. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 14 marca 2016 r.
17. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2016 r.
2. Termin realizacji zadania objętego konkursem powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania.
3. Dotowane z budżetu Powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
4. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania. Wkład w wysokości min. 15% może być wnoszony jako wkład własny (jako środki finansowe, jak i niefinansowe).
5. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne i inne koszty m.in.: wyposażenia i promocji łącznie nie mogą przekroczyć 25% wartości zadania publicznego.
6. Zakwalifikowane do poniesienia z dotacji będą koszty:
1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
2) uwzględnione w kosztorysie zadania,
3) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
4) poniesione w okresie uprawnionym tj. terminie realizacji zadania,
5) poparte właściwymi dokumentami księgowymi.
7. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w zadaniu, na każdym etapie jego realizacji, ponosi oferent.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatecznego ogłoszenia, tj. do dnia 2 marca 2016 r. do godz. 1500 do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna (I p., pok.111).
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta z dopiskiem „Oferta na realizację zadań publicznych na rok 2016”.
3. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, potwierdzona pieczęcią wpływu.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową stosując następujący tryb:
1) ocena formalna – polegająca na sprawdzeniu zgodności oferty z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu,
2) ocena merytoryczna – polegająca na konieczności wyłonienia ofert, które gwarantują sukces realizacji zadania.
2. Oferta, podlega odrzuceniu na etapie oceny formalnej, w przypadku niespełniania następujących kryteriów:
1) oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot,
2) oferta nie została złożona w odpowiednim miejscu i terminie,
3) oferta została złożona na niewłaściwym druku,
4) oferta nie jest zgodna z warunkami realizacji zadania, określonymi w ogłoszeniu.
3. Oferta na realizację zadania publicznego podlega procedurze uzupełniania braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta,
2) uzupełnienia oświadczeń zawartych w ofercie,
3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych kserokopii dokumentów,
5) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.
5. Oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą ocenie merytorycznej.
6. Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
1) realność wykonania,
2) efektywność społeczna i ekonomiczna zadania, zasięg oddziaływania,
3) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i przewidzianą liczbę beneficjentów,
4) przydatność z punktu widzenia beneficjentów,
5) przejrzystość budżetu, w tym racjonalność i efektywność wydatków,
6) realność stosowanych stawek jednostkowych,
7) doświadczenie (osób i organizacji) i kwalifikacje (osób) w realizacji zadań i projektów,
8) ocenę planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Łęcznej w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
2. Uchwała Zarządu Powiatu w Łęcznej jest ostateczna.
3. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.
4. W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji na realizację zadania niż wnioskowana oferent zobowiązany jest do dokonania korekty i złożenia kosztorysu, harmonogramu realizacji zadnia i zestawienia przewidywanych źródeł finansowania zadania.
5. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych