Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania cenowego na audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. IPR.272.1.12.2016

2016-03-08 08:54:18
IPR.272.1.12.2016 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
Wykonanie zadania pn. „Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej” poprzez zapewnienie działań określonych w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz.526 z późn.zm).
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1zapytania ofertowego.
kod : CPV 79212000-3 Usługi audytu dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
3. Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia brutto 30 000 złotych. Uchwałą zarządu nr 339/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział. 750 Rozdz.75020 § 4300
5. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o., ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 444 78 26, fax 12 444 78 25 oferta na kwotę łączną 47 970,00 zł brutto,
2) Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw- oferta na kwotę łączną 15 744,00 zł brutto.
3) Międzynarodowy Instytut Outsourcingu International Outsourcing Institute, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16A-B, 82-300 Elbląg, e-mail: fioi@fioi.org - oferta na kwotę łączną 19 680,00 zł brutto.
4) IMMUSEC Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12F lok.1, 02-972 Warszawa tel. 22 3797470, e-mail: biuro@immusec.com - oferta na kwotę łączną 86 198,40 zł brutto.
5) Blue Energy Sp z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. 61 643 52 77, e-mail: biuro@grupablue.pl - oferta na kwotę łączną 39 360,00 zł brutto
6) Elit Partner Sp. z o.o., ul. Zamkowa 58B, 95-200 Pabianice, tel. 42 30 70 875, e-mail: biuro@elitpartner.pl – oferta nie spełnia wymagań zamawiającego pod względem udziału w postępowaniu (brak wymaganych certyfikatów), z tego powodu nie została oceniona pod względem ceny oferty.
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw oferta na kwotę łączną 15 744,00 zł brutto

07.03.2016r. ……………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………………………
w/z Starosty Łęczyńskiego
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych