Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ

2016-02-24 10:02:24
Łęczna, 24.02.2016r.
IPR.272.1.12.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015r.,
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ

I. Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
Telefon: /081/ 752 64 06 Fax: /081/ 752 64 64
E-mail: p.romanczuk@powiatleczynski.pl

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zadania pn. „Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej” poprzez zapewnienie działań określonych w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz.526 z późn.zm).

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79212000-3 Usługi audytu.

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 czerwca 2016r.

5.Miejsce wykonania zamówienia: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji, poświadczonego odpowiednimi referencjami w jednostkach samorządu terytorialnego (urząd miasta, urząd gminy, starostwo) – nie mniej niż dwie;
2) posiadania w zasobach kadrowych co najmniej jednej osoby posiadającej certyfikat audytora wiodącego normy ISO/IEC 27001;
3) posiadania ważnego, wydanego przez jednostkę akredytowaną, certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2014 lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego fakt, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji;

7. Wykaz oświadczeń lub kopii dokumentów, które muszą załączyć Wykonawcy do oferty cenowej w celu jej kompletności :
1) Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący zał. Nr 2 do zapytania ofertowego,
2) Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
3) Załączenie nie mniej niż 2-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia
w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji,
4) Oświadczenie o posiadaniu w zasobach kadrowych co najmniej jednej osoby posiadającej certyfikat audytora wiodącego normy ISO/IEC 27001,
5) Kopię wydanego przez jednostkę akredytowaną, certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2014 lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego fakt, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcą:
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się poprzez: pocztę elektroniczną e-mail, telefonicznie
i w formie pisemnej. Osoba do kontaktu: Paweł Romańczuk, tel. /081/752 64 06, fax. /081/752 64 64,
e-mail: p.romanczuk@powiatleczynski.pl Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faxem.

9. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 15 dni od daty złożenia oferty.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
3) Kopie dołączonych do oferty dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem.”
4) Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, w innym przypadku dokumenty te nie zostaną rozpatrzone.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pn. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej” do dnia 03.03.2016r. do godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl.
2) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
3) Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
4) Oferty przesłanej drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać w inny sposób.

12. Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT wraz z podaniem stawki podatku VAT.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1) Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszym Zapytaniem ofertowym (w tym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia) i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
2) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.
3) Cena nie ulega zmianie przez cały okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

17. Realizacja zadania zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najniższą cenę na wykonanie tego zadania i przyjął wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym, w tym zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.


Starosta Łęczyński
Roman Cholewa

Załączniki:
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron