Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Nabór do komisji ...

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2016

2016-02-12 14:21:30
Zarząd Powiatu w Łęcznej zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do ogłoszenia.

Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
I p. pok. 111 w terminie do 19 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu).

Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdzi Zarząd Powiatu w Łęcznej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) tj. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności.

Jednocześnie informujemy, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron