Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania cenowego na serwis kserokopiarek i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2016-02-01 13:28:50
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.6.2016

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonania usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do urządzeń kserujących i drukarek komputerowych wg. załączonej karty serwisowej uwzględniającej rozmieszczenie sprzętu.
kod CPV: 50300000-8, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
7 000,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1 – cena oferty: cena roboczogodziny netto serwisu naprawy – 35 zł, cena usług serwisu przeglądu netto zł 50 zł. Koszty dojazdu 0 zł brutto, podatek VAT 23 %.
2) AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą: 20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33 – cena oferty: cena roboczogodziny netto serwisu naprawy – 33 zł, cena usług serwisu przeglądu netto zł 48 zł. Koszty dojazdu 0 zł brutto, podatek VAT 23 %.
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą: 20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33 – cena oferty: cena roboczogodziny netto serwisu naprawy – 33 zł, cena usług serwisu przeglądu netto zł 48 zł. Koszty dojazdu 0 zł brutto, podatek VAT 23 % - oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

29.01.2016r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron