Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytaniem o cenę wykonania usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do urządzeń kserujących i drukarek komputerowych wg. załączonej karty serwisowej IPR.272.1.6.2016

2016-01-26 15:30:49
AIPR.272.1.6.2016 Łęczna, dn. 26.01.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2015r. poz. 2164.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do urządzeń kserujących i drukarek komputerowych wg. załączonej karty serwisowej uwzględniającej rozmieszczenie sprzętu.
Dopuszcza się złożenie oferty na wszystkie urządzenia, warunkiem jest posiadanie bardzo dobrej znajomości usług serwisu naprawy w/w urządzeń.

Ofertę należy przedstawić bez uwzględniania kosztów zakupu niezbędnych materiałów do naprawy w/w urządzeń. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia oferty cenowej zakupu materiałów niezbędnych do naprawy w dwóch wersjach cenowo- materiałowych, do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający będzie wymagał udzielenia gwarancji na wykonaną każdorazowo naprawę urządzenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz przegląd serwisowy na okres nie krótszy niż zalecana ilość wykonanych kopii przez producenta urządzenia. Każdą wykonaną usługę Wykonawca będzie potwierdzał poprzez wypełnienie karty serwisowej pracy, zgodnie
z załącznikiem.

Wymagany czas podjęcia usługi naprawy lub przeglądu serwisowego nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak –Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową według zał. wzoru, Zamawiający wymaga załączenie do formularza oferty aktualnej kopii wypisu z działalności gospodarczej.
Kryteria oceny ofert: cena - 100%.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2016 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin realizacji usług serwisowych: od dnia 01.02.2016r. do 31.12.2016r.
Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy serwisu,
3. Karta serwisowa


Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 26.01.2016r. Kierownik Jednostki


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe