Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty w postępowaniu na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania dla PZAZ w Łęcznej

2016-01-25 12:23:54
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,
2) Ilość stanowisk komputerowych - 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.
3) Zakres zadań objętych opieką informatyczną:
a) Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
b) Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi iurządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
c) Zarządzanie serwerem – Windows Server 2012,
d) Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory,
e) Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182),
f) Zarządzanie sieciowym systemem tworzenia kopii zapasowych
g) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
h) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
i) Instalowanie nowych wersji wyszczególnionego oprogramowania;
j) Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania;
k) Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego przedsięwzięć informatycznych;
l) Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
m) Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych, przynajmniej jeden raz na 2 miesiące;
n) Awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;
o) Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
p) Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
q) Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
r) Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 10 na miesiąc. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
s) Wykonawca może rozliczyć część godzin w formie zdalnej w sytuacji wykonywania prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu działań w czasie godzin pracy Zakładu
t) Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętu,
u) Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego,

2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 852, Rozdział 85295, § 4300 numer zadania 3.20, źródła finansowania: działalność gospodarcza
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) ZETO Spółka z o.o., Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin,
2) VICO Spółka Jawna, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin,
3) SONET3 Janusz Olek, ul. Świętoduska 16, 20-082 Lublin,
4) NETEAM Systemy Informatyczne Adam Caryk, ul. Skarbka1/20, 21-010 Łęczna,
5) MIKROBIT Spółka z o.o., ul. Zana 39, 20-601 Lublin
6) CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Neteam, Adam Caryk, ul. Skarbka 1 lok. 20, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 738,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) MTVP Marzena Tarczyński vel Prymas, Lublin ul. Wieniawska 2/18, oferta na kwotę brutto 7 380,00 zł., ofercie przyznano 10 punktów
3) Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw, oferta na kwotę brutto 799,50 zł., ofercie przyznano 92,30 punktów
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:


NETEAM Adam Caryk, ul. Skarbka 1 lok. 20, 21-010 Łęczna,
cena oferty netto: 600,00 zł., cena oferty brutto: 738,00 zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa