Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik postepowania na badania okresowe profilaktyczne pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej IPR.272.1.3.2016

2016-01-20 14:09:24
IPR.272.1.3.2016 Załącznik nr 2 do ZarządzeniaNr 21/2015z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. Badania okresowe profilaktyczne pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej w okresie 4 lat
3. kod CPV: 85121000-3, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
4. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
14 760,00 zł
5. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4280
6. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.powiatleczynski.pl zakłada zamówienia publiczne, zakładka zam. do 30 tys. euro.
7. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łecznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 63 00 – oferta na kwotę 70 zł brutto za każdego skierowanego przez Starostę pracownika na badania lekarskie, bez względu na ilość przeprowadzonych badań.
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łecznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 63 00 – oferta na kwotę 70 zł brutto za każdego skierowanego przez Starostę pracownika na badania lekarskie, bez względu na ilość przeprowadzonych badań.

20.01.2016r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków