Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.PZAZ.XI.272.1.1.2016

2016-01-18 13:48:49
PZAZ.XI.272.1.1.2016 Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

I. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………...
Siedziba……………………………………………………………………………
nr telefonu/faksu………………………………………………………………..….
nr NIP……………………………………………………………………………...
nr REGON………………………………………………………………………...
www……………………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………....


II. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
tel./fax. 081-7522920
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl, http://zaz.leczna.pl

III. Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się świadczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem zadań objętych opieką informatyczną:

a) Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
b) Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
c) Zarządzanie serwerem – Windows Server 2012,
d) Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory,
e) Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182),
f) Zarządzanie sieciowym systemem tworzenia kopii zapasowych
g) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
h) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
i) Instalowanie nowych wersji wyszczególnionego oprogramowania;
j) Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania;
k) Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego przedsięwzięć informatycznych;
l) Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
m) Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych, przynajmniej jeden raz na 2 miesiące;
n) Awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;
o) Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
p) Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
q) Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
r) Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 10 na miesiąc. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
s) Wykonawca może rozliczyć część godzin w formie zdalnej w sytuacji wykonywania prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu działań w czasie godzin pracy Zakładu.
t) Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętu,
u) Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego,


1. Ogółem cena ofertowa za miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania wynosi:

1) cena netto……………………………………….…………………………...zł

2) podatek VAT…………………………..………….…………..……………..zł

3) cena brutto……………………………….……………………………….….zł

4) słownie cena brutto…………………………………………………………..zł

2. Ilość posiadanego doświadczenia zawodowego z ostatnich 3 lat w zakresie rzetelnego wykonywania usług informatycznych na kwotę min. 6 000 netto w ciągu roku wraz z określeniem zakresu świadczonych usług poprzez dołączenie do oferty referencji potwierdzających wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)….……………………………………………………………………………...
IV. Oświadczam, że akceptuję:
1) Proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać dane firmy do zaakceptowanego wzoru umowy).
V. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

VI. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z: Małgorzatą Paprota – Dyrektor PZAZ

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. …………...………….……...……… 2. ……...…………..…..………………
VII. Zastrzeżenie wykonawcy:
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
1 ...........................................................................

Inne informacje wykonawcy:
1 .............................................................….


………………………………….
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe