Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o zam. na ...

Ogłoszenie o zam. na sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania. PZAZ.272.4.2.2015

2016-01-13 13:30:55

Numer sprawy: PZAZ.272.4.2.2015 Łęczna, 2016.01.13


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania:
1. Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6, 15872200-3 – po dokonaniu ponownej analizy dwóch ofert, zgodnie z pismem z dnia 31.01.2015r o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 dot. artykułów spożywczych

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę na zad. nr 1 art. spożywcze -164000,00 zł. Zamawiający zwiększył kwotę do wartości najkorzystniejszej oferty w dniu
30 grudnia 2015r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu podtrzymuje swój wybór do realizacji zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zadanie nr 1: art. spożywcze, CPV: 15800000-6; 15872200- 3 : ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę 166 853,04 zł brutto.

2. Uzasadnienie wyboru: wybranej oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 87 ust.1 jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Opis zaistniałej sytuacji, dającej powód ponownej ocenie 2 ofert

W dniu 30 grudnia 2015r.- po odrzuceniu dwóch ofert: GULIK Sp. z o.o. 05-860 Płochocin,
ul. Długa 2 i ARKADIA J..L. Olchowski Sp. J. 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41,
ponownie dokonano wyboru ofert. W toku dalszego postępowania, w dniu 31 grudnia firma ALMAX – Dystrybucja Sp. Z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków po sprawdzeniu oferty firmy ARPOS
w siedzibie Zamawiającego, zakwestionowała dokonany wybór.
W związku z powyższym Zamawiający w dniu 31 grudnia 2015 r. unieważnił w tym zakresie dokonany w dniu 30 grudnia wybór najkorzystniejszej oferty na art. spożywcze i wezwał firmy do złożenia wyjaśnień:
1. Firma Almax-Dystrybucja w zakresie uwag do sposobu rozstrzygnięcia przedmiotu zamówienia,
2. Firma ARPOS – w zakresie nie wskazania we wszystkich pozycjach nazwy producenta oferowanych artykułów.
Podając czas na ich złożenie do dnia 2016.01.05 do godz. 10:00.
Firma Arpos Sp. J. złożyła wyjaśnienia w dniu 2016.01.04, w zakresie braku wypełnienia wszystkich pozycji w szczegółowym formularzu oferty dotyczącej nazwy producenta, powołując się na wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ w dziale III – opis przedmiotu zamówienia,
gdzie brak było wymagań wskazujących na oczekiwania Zamawiającego, iż należy wypełnić każdą rubrykę dotycząca nazwy producenta art. spożywczych, a z opisu SIWZ wynikało, iż Zamawiający oczekuje wskazania artykułów równoważnych w stosunku do opisanych w szczegółowym formularzu oferty, co firma Arpos Sp. J. wykonała, jednocześnie zapewniając, iż wszystkie pozycje, gdzie brak jest podanego producenta artykułu wskazują, że dostawa będzie
w pełni zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w rubryce pod nazwą asortyment i nie dotyczy zaoferowania artykułów równoważnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptował otrzymane wyjaśnienia.
Firma Almax-Dystrybucja - na wezwanie Zamawiającego nie złożyła wyjaśnień.

Podsumowując fakty, Zamawiający, wykazał dobrą wolą i przychylił się do ustnej prośby firmy ALMAX- Dystrybucja, dopuszczając jej ofertę do ponownej oceny ofert. Dodatkowo postępowanie oparto na ustalonym orzecznictwie sądowym a w szczególności na wyroku KIO z dnia 10.10.2012r., sygn. KIO 2037/12, KIO 2047/12, która w uzasadnieniu wyroku na str. 21 podaje co następuje: „Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż…zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji
o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia z własnej inicjatywy wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonywania badania i oceny ofert, niezakwestionowanych w drodze odwołania... Celem wszczęcia i prowadzenia każdego postępowania o zamówienie publiczne
jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy. Powyższe determinuje wniosek, iż czynności zamawiającego podejmowane w toku postępowania powinny przede wszystkim zmierzać do skutecznego udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Zgodnie bowiem z normą wyrażoną w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma zatem prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek wykonawcy. Dokonując wszystkich czynności w postępowaniu należy mieć na uwadze przede wszystkim cel postępowania, którym jest zawarcie ważnej i nie podlegającej unieważnieniu umowy o zamówienie publiczne. Pewność obrotu wymaga tego, aby w obrocie funkcjonowały umowy zawarte prawidłowo (analogiczny pogląd wyrażono w wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 września 2010r. w spr. KIO 1939/10, z dnia 28 grudnia 2010r.” Dlatego, by domniemania złej woli Zamawiającego wyrażone
w dniu 31 grudnia przez przedstawiciela firmy ALMAX- Dystrybucja ostatecznie wyjaśnić i ocenić
w sposób nie budzący żadnych wątpliwości dopuszczono do oceny ofertę firmy ALMAX- Dystrybucja, oceniając ją jak niżej wskazano.

3. W ponownej ocenie ofert w zakresie zadania nr 1 – artykuły spożywcze wzięto pod uwagę dwie oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Działania podjęte przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Suma punktów
Zad. Nr 1 Ocena punktowa
1. Almax- Dystybucja Sp. Z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 93,20 3,00 96,20
2. ARPOS B.Mazurek M. Ogórek Sp. Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 97,00 3,00 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w ponownej ocenie ofert nie zostały wykluczone oferty.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w ponownej ocenie ofert nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt. 3 po ponownej ocenie ofert, wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2016-01-15 na godz. 10:00
do pokoju Sekretariatu w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52.
7. Środki ochrony prawnej. Od niniejszej decyzji nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. z 2013r. Dz. U. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

_________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2022 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe