Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia 15.01.2016-31.12.2016 AG. 272.1.4.2016

2016-01-11 11:55:27
AG. 272.1.4.2016ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 21/2015 z dnia 12.03.2015r. w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz materiałów
i płynów eksploatacyjnych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia 15.01.2016 – 31.12.2016r.
Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Łęczna.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia wystawienia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości
- olej napędowy – ok. 5 000l
oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w ilości określonej w formularzu ofertowym
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu


Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego


W przypadku paliw Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 14 .01.2016r.


Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Pani Agnieszka Jóźwiak, tel.( 081) 752 64 01,
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto
oraz określić wysokość rabatu na 1l. paliwa.
Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1) „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę
2) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dołączone do formularza ofertowego,
4) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2016 do godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 80%
Rabat 20%

Łęczna, dnia 11.01.2016

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.
4. Projekt umowy.
Starosta Łęczyński
Roman Cholewa

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe