Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Częściowe unieważnienie postępowania na zad. nr 1 w zam.: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1 spożywcze dla PZAZ Łęczna. Znak sprawy: PZAZ. 272.4.2.2015

2015-12-31 16:54:38
Łęczna, dnia 2015-12-31

Numer sprawy: PZAZ.272.4.2.2015Częściowe unieważnienie wyboru oferty w zakresie zadania nr 1


Dotyczy: zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania:
1) Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2) Zadanie nr 2 pieczywa, CPV: 15811000-6.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1- art. spożywcze kwotę brutto 164 000,00 zł, w dniu 30-12.2015 r Zamawiający zwiększył kwotę do wartości najkorzystniejszej wybranej w tym dniu oferty.

W dniu 31 grudnia 2015r. po dyskusji z Przedstawicielem firmy ALMAX-Dystrybucja Sp.
z o.o. z siedzibą Panieńszczyzna, 21-002 Jastków Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu wyboru oferty na zadaniu nr 1 w przedmiotowym zamówieniu, by dokonać ponownej analizy dwóch ofert: nr 2 firmy: ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą Panieńszczyzna, 21-002 Jastków oraz oferty nr 5 firmy: ARPOS B. Mazurek M. Ogórek Sp. Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, pozostałe oceny nie budzą żadnych wątpliwości
i decyzje w stosunku do pozostałych ofert pozostają bez zmian.
Podjęcie powyższej decyzji zostało oparte na zapisach Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej: Sygn. akt: KIO 2037/12 i KIO 2047/12 WYROK KIO z dnia 10 października 2012 oraz z dnia 23 września 2010r. w spr. KIO 1939/10, z dnia 28 grudnia 2010r. w spr. o sygn. KIO 2685/10 i KIO 2686/10, z dnia 19 stycznia 2011r. w spr. KIO 34/11, z dnia 21 czerwca 2011 r. w spr. KIO 1231/11, postanowieniu z 1 lutego 2011 r. w spr. KIO 159/11) – gdzie przytoczono iż Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał
z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

Ponowna analiza ofert odbędzie się w dniu 5 stycznia 2015r., o podjętej ostatecznej decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty, poinformuję osobną decyzją.

Wzywa się firmy, których oferty będą brały udział w ponownej ocenie do przedstawienia
w formie pisemnej (faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego złożenia pism
w sekretariacie PZAZ Łęczna): uwag i dodatkowych wyjaśnień w zakresie złożonych ofert:
1. Firma Almax-Dystrybucja w zakresie uwag do sposobu rozstrzygnięcia przedmiotu zamówienia,
2. Firma ARPOS – w zakresie nie wskazania we wszystkich pozycjach nazwy producenta oferowanych artykułów,
do dnia 05 stycznia do godziny 10:00 w oparciu o zapis art. 87 ust1 Pzp.
Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia w żaden sposób nie zmienią podanych cen ofert.
Z poważaniem:
………………………………………..

Do wiadomości:
1. ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
2. ARPOS B. Mazurek M. Ogórek Sp. Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
3. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków