Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania: ;

2015-12-30 12:58:12
Numer sprawy: PZAZ.272.4.2.2015 Łęczna, 2015-12-30OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 2 zadania:
1) Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2) Zadanie nr 2 pieczywa, CPV: 15811000-6;

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 214 000,00 złotych brutto ,
w tym zad. nr 1 art. spożywcze -164000,00 zł, zad. nr 2 - pieczywo 50000,00 zł. Zamawiający zwiększył kwotę do wartości najkorzystniejszych ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Zadanie nr 1: art. spożywcze, CPV: 15800000-6; 15872200- 3 : ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę 166 853,04 zł brutto;
Zadanie nr 2: pieczywa CPV: 15811000-6 : EUROPIEK Sp. z o.o., ul. Banacha 1, 20-276 Lublin, za cenę 52 419,60 zł

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 oraz na podstawie 87 ust. 1 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Działania podjęte przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Suma punktów
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Ocena punktowa
1. Piekarnia Grela Sp. J. 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 20 Wykluczono i odrzucono ofertę na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp i Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.
2. Almax- Dystybucja Sp. Z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków Oferta odrzucona z powodu braku jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości w zakresie podanych w ofercie wysokości stawek podatku VAT, znacząco różnych niż użyte w innych ofertach. Oferty złożone w postepowaniu musza być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł (Uchwała Sądu Najwyższego dotyczącą stawki podatku VAT w ofertach z 20.10.2011 sygn. Akt III CZP 52/11 i III CZP53/11)
3. GSSCH Ludwin, 21-075 Ludwin Wykluczono i odrzucono ofertę na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp i Art. 89 ust. 1 pkt. 5 – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.
4. EUROPIEK Sp. z o.o., ul. Banacha 1, 20-276 Lublin - 97,00 3,00 100,00
5. ARPOS B.Mazurek M. Ogórek Sp. Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 97,00 - 3,00 100,00
6. ARKADIA J..L. Olchowski Sp. J. 22-100 Chełm, ul. Okszowska41 Oferta odrzucona z powodu braku wyjaśnienia wątpliwości w zakresie podanych w ofercie wysokości stawek podatku VAT, znacząco różnych niż użyte w innych ofertach. Oferty złożone w postepowaniu musza być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł (Uchwała Sądu Najwyższego dotyczącą stawki podatku VAT w ofertach z 20.10.2011 sygn. Akt III CZP 52/11 i III CZP53/11)
7. GULIK Sp. z o.o. 05-860 Płochocin, ul. Długa 2 Oferta odrzucona z powodu braku jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości w zakresie podanych w ofercie wysokości stawek podatku VAT, znacząco różnych niż użyte w innych ofertach, informacja uzyskana od Wykonawcy wskazuje na to iż towar ofertowy będzie podlegał zmianom w zakresie stawki podatku VAT w czasie ewentualnych dostaw, co jest niezgodne z zasada równego traktowania wykonawców oraz zasadą uczciwej konkurencji. Oferty złożone w postepowaniu musza być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł (Uchwała Sądu Najwyższego dotyczącą stawki podatku VAT w ofertach z 20.10.2011 sygn. Akt III CZP 52/11 i III CZP53/11)


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty: Nr 1- dot. zadania nr 2, Nr 3- dotyczy zadania Nr 2 , na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta Nr 1- dot. zadania nr 2, Nr 3- dotyczy zadania Nr 2- odrzucone na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 5 zostały złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odrzucono także z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3 :
1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z 2011r. sygn.. akt III CZP 52/11 i 53/11 (oferty nr 2, 6 i 7 dot. zad nr 1 zawierające wątpliwości w wysokości wskazanych w pismach o wyjaśnienie stawek podatku VAT, nie otrzymano wyczerpujących wyjaśnień w zakresie potwierdzenia zastosowanych stawek podatku VAT i w związku z tym podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Uchwałą Sądu Najwyższego z 2011r. sygn.. akt III CZP 52/11 i 53/11 wyraźnie precyzuje, iż Zamawiający ma obowiązek badać poprawność złożonych ofert także pod kątem wysokości stawki podatku VAT. Ze względu na zasadę równego traktowania Wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Stawka podatku VAT jest zaś istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, cena zaś zajmuje istotne miejsce jako kryterium oferty ofert. Oferta zawierająca stawkę podatku VAT niezgodną z zobowiązującymi przepisami podlega odrzuceniu na podst. art.89 ust. 1 pkt 6 ustawy. Uzyskano wyczerpujące wyjaśnienie użytych stawek w pozycjach wykazanych jako wątpliwe tylko i wyłącznie od firmy ARPOS, pozostali Wykonawcy nie złożyli wyczerpujących wyjaśnień, a przystępując do przedmiotowego przetargu winni przedstawić właściwe stawki podatku VAT.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2016-01-05 na godz. 10:00 do pokoju Sekretariatu w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa