Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe: o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty opieki informatycznej dla PZAZj w Łęcznej

2015-12-21 12:14:55
PZAZ.XI.272.1.9.2015 Łęczna, dn.21.12.2015r.

Zapytanie ofertowe:
o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty opieki informatycznej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty opieki informatycznej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 30213000-5, 30213100-6

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,
2) Ilość stanowisk komputerowych - 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.
3) Zakres zadań objętych opieką informatyczną:
a) Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
b) Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
c) Zarządzanie serwerem – Windows Server 2012,
d) Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory,
e) Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182),
f) Zarządzanie sieciowym systemem tworzenia kopii zapasowych
g) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
h) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
i) Instalowanie nowych wersji wyszczególnionego oprogramowania;
j) Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania;
k) Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego przedsięwzięć informatycznych;
l) Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
m) Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych, przynajmniej jeden raz na 2 miesiące;
n) Awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;
o) Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
p) Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
q) Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
r) Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 10 na miesiąc. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
s) Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętu,
t) Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego,

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz referencje należytego wykonania każdej z wykazanych usług.
c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) wykaz usług (załącznik nr 3)
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
e) oświadczenie o przygotowaniu zawodowym do wykonywania usług informatycznych,
f) referencje potwierdzające wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem)

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 30.12.2015r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 50 %, Doświadczenie zawodowe – waga 50% Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.p. Nazwa Waga kryterium- ilość punktów
1. cena 50
2. doświadczenie zawodowe 50
Razem: 100

1) Kryterium Nr 1 cena oferty
C = ( Cmin / Cof) x 50
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
2) Kryterium Nr 2 posiadane doświadczenie zawodowe z ostatnich 3 lat w zakresie rzetelnego wykonywania usług informatycznych na kwotę min. 6 000 netto w ciągu roku wraz z określeniem zakresu świadczonych usług poprzez dołączenie do oferty referencji potwierdzających wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
D= ( Dof / Dmax) x 50
D – ilość punktów za doświadczenie zawodowe przyznane danej ofercie,
Dof – przedstawione przez Oferenta doświadczenie zawodowe wynikające z danej oferty,
Dmax – największa ilość doświadczeń zawodowych spośród wszystkich złożonych ofert
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:
S= C +D
S- suma wszystkich punktów,
C- punkty za cenę,
D- punkty za doświadczenie zawodowe
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

§7
Umowę niniejszą strony mogą rozwiązać przez wypowiedzenie w formie pisemnej za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, które nastąpić powinno najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) należytego zabezpieczenia wszelkich danych Zamawiającego przed ingerencją osób trzecich,
2) nieudostępniania wszelkich danych Zamawiającego w posiadanie, których wszedł Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
3) zapewnienie ochrony danych osobowych, którymi dysponuje Zamawiający,
4) zwrotu, po rozwiązaniu niniejszej umowy, wszelkich haseł, loginów i innych podobnych informacji, w posiadanie których wszedł Wykonawca w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Obowiązek, o którym mowa powyżej w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu, będzie przestrzegany przez Wykonawcę również po rozwiązaniu niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę o odpowiedzialności karnej i cywilnej
w przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.

§9
1. W razie niewykonania zgłoszonej usługi w terminie ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdą godzinę zwłoki licząc od udokumentowanej daty i godziny zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

§10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)
3. Wykaz usług (załącznik nr 3)
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych