Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » OGŁOSZENIE O WYBORZE ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów (zadań): PZAZ.272.4.1.2015

0000-00-00 00:00:00
Numer sprawy: PZAZ.272.4.1.2015 Łęczna, 2015-12-17



OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów (zadań):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6; 15872200-3
2) Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;
9) Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;
10) Zadanie nr 10 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 783 040,00 złotych brutto, wartość wybranych najkorzystniejszych ofert, to kwota 571 501,42 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Zadanie nr 1: postępowanie w zakresie sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, art. spożywczych, CPV: 15800000-6; 15872200-3 unieważnia się (na podstawie wyjaśnienie w pkt. 5).

Zadanie nr 2: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
48 377,90 zł brutto;
Zadanie nr 3: EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9, za cenę 110 286,75 zł
brutto;
Zadanie nr 4: Kabanos Sp. J. R. Kmiecicki, Z. Czuba; 26-004 Bielany, Czaplów, ul. Pod Borem 8,
za cenę 51 109,80 zł brutto;

Zadanie nr 5: postępowanie w zakresie sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego pieczywa
CPV: 15811000-6 unieważnia się z powodu braku ofert do rozpatrzenia – art. 93 ust. 1
pkt 1 Pzp.;
Zadanie nr 6: PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, za cenę
113 589,00 zł brutto;
Zadanie nr 7: TOMIK Tomasz Jarosław Duda; Elizówka 65. 21-003 Ciecierzyn;, za cenę 88 045,66 zł
brutto;
Zadanie nr 8: IGLOTEX Lublin, Sp. z o.o., 20-330 Lublin, ul. Wł. Grabskiego 23, za cenę 58 829,89 zł
brutto;
Zadanie nr 9: JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2, za cenę
65 007,66 zł brutto;
Zadanie nr 10: Henry Kruse Sp. z o.o.; Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, za cenę 40 418,76 zł brutto;

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 13 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Działania podjęte przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad. Nr 7 Zad. Nr 8 Zad. Nr9 Zad. Nr 10
1. JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski,
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2 - - - - - - - - 97,00 - NIE
2. Lodex Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe Mirosław Piskorski, ul. Kolejowa 131, 21-200 Parczew - - - - - - - 80,14 - - NIE
3. Avocano Sp. z o.o.
ul. Trembeckiego 11 A, 35-234 Rzeszów
Oddział Lublin ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin Oferta wykluczona i odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 89 ust. 1 pkt. 5
4. Igtotex-Lukasz Sp. Z o.o. 16-070 Choroszcz. Porosły 99
Filia w Lublinie
ul. WŁ. Grabskiego 23, 20-330 Lublin - - - - - - - 97,00 - - NIE
5. Tomik Tomasz Jarosław Duda Elizówka 65,
21-003 Ciecierzyn - - - - - - 97,00 - - - NIE
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2 Turka, 20-258 Lublin 62 - - - 74,72 - 97,00 - - - - NIE
7. Henry Kruse Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce - - - - - - - - - 97,00 NIE
8. EB Sp. Z o.o.
ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin - - 100,00 99,37 - - - - - - TAK
9. Almax- Dystybucja Sp. Z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków odrzucona - - - - 92,42 - - - - NIE
10. Kabanos Sp.J.
R. Kmiecicki, Z. Czuba
26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8 - - 86,38 97,00 - - - - - - NIE
11. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna Oferta wykluczona i odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 89 ust. 1 pkt. 5
12. ARPOS Sp. Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna - - - - - - - - - - TAK
13. ARPOS Sp. Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna odrzucona 100,00 - - - - - - - - TAK

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty: Nr 3- dot. zadania nr 4, Nr 11- dotyczy zadania Nr 7 : na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta nr 3 na zadania nr 4 oraz oferta Nr 11 na zadanie nr 7- odrzucone na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 5 zostały złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3, odrzucono:
1) pomimo złożonego wyczerpującego wyjaśnienia - odrzucono ofertę : Nr 13- dot. zadania nr 1,
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011r. sygn.. akt III CZP 53/11 (oferta zawierająca stawkę podatku VAT, niezgodną z obowiązującymi przepisami podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2) ofertę nr 9 dla zadania nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011r. sygn.. akt III CZP 53/11 (wyjaśnienie jw.) oraz
w związku z tym, iż Firma Almax – Dystrybucja pomyliła obowiązek Zamawiającego związany
z żądaniem załączenia do oferty właściwych załączników zgodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. poz. 231) a dokumentami w zakresie wyjaśnienia wątpliwości i rozbieżności zawartych w złożonej ofercie a dotyczących podatków, które są obowiązujące dla każdego podmiotu związanego z przedmiotem zamówienia w oparciu o zapis art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) mylnie kwalifikując faktury zakupowe jako dokument poufny. Kopie faktur Wykonawca miał prawo zastrzec jako dokumenty niejawne dla innych wykonawców, do oceny tylko i wyłącznie przez Zamawiającego. Na podstawie ustaw: z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2005 Nr 196 poz. 1631 ze zm.), czy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr. 101 poz. 926 ze zm.) oraz kodeks cywilny i ustawę o zamówieniach publicznych (dotyczy wydatków publicznych od 1 grosza w górę), aby uznać określoną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi ona posiadać 3 cechy:
• mieć charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny
• być tajemnicą, co oznacza, że nie została ujawniona do publicznej wiadomości
• podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności
Powyższy katalog wynika z definicji tajemnicy przedsiębiorstwa określonej w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Oznacza to, że Wykonawca nie może zastrzegać określonych danych w sposób dowolny.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2015-12-23 na godz. 10:00 do pokoju Sekretariatu w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52..

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków