Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik postepowaniapostępowaniu na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz artykułów eksploatacyjnych dla PZAZ w Łęcznej

2015-12-17 13:01:00
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz artykułów eksploatacyjnych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. biurowych oraz art. eksploatacyjnych wg CPV: 21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8, podana w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40% w zakresie asortymentu.
2) Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.
7) Zapłata za zakup i dostawę art. biurowych oraz art. eksploatacyjnych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Środki z działalności gospodarczej, Dział: 852, Rozdz.: 85295 §4210 numer zadania 3.8
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Biuro Plus L. A. Koptyra Spółka Jawna, 37-450 Stalowa Wola, ul. Handlowa 4B,
2) ABC Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 38, 20-002 Lublin,
3) Eurobiuro Sp. z o.o. PPH, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin,
4) Wesjan Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89,21-010 Łęczna,
5) Digital – Sanyo B. Kotuła, ul. Wajdeloty 5 lok 49, 20-604 Lublin

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Wesjan Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 18 944,79 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Spółka Jawna, ul. Handlowa 46, 37-450 Stalowa Wola. Oferta została odrzucona, przedstawiony w niej asortyment
nie spełnia wymogów Zamawiającego, jest niezgodny z parametrami zawartymi
w Zapytaniu.
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Wesjan Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna, cena oferty netto: 15 402,27zł., cena oferty brutto: 18 944,79zł. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych