Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór wyniku postepowania na całodobowa ochronę ORW w Łęcznej ZP.SP.O.272.1.23.2015

2015-12-11 10:28:44
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
ZP.SP.O.272.1.23.2015

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Całodobowa ochrona nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej
w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych i instalacją przenośnych urządzeń do monitoringu obiektu w ramach oferowanej usługi. Termin wykonania od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 06.11.2015r. na kwotę 43 902,44 co stanowi równowartość 10 391,36 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 1692. Wartość brutto zamówienia 54 000,00 zł

3. W dniu 07.12.2015r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym:
Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl i www.orw-leczna.pl w zakładce zam. Publ. o wart. do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a lok.32, tel/fax. 081 441 10 77, kom. 603 887 295, e-mail: prymat68@op.pl – oferta na cenę brutto 6 703,50 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 80 442,00 zł brutto.-oferta nie podlega rozpatrzeniu ze względu na braki formalne.
2. BAKO Ochrona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-314 Lublin, ul. Krzemionki 4, tel. 84 686 44 68, fax. 84 686 89 88 – oferta na cenę brutto 4889,25 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 58 671,00 zł brutto.
3. P.H.U. Agencja Ochrony PROTOS Sp. z o.o. Leszek Woźniak z siedziba 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 19, tel. 81 7408503, fax. Wew. 12, e-mail: protos@onet.pl – oferta na cenę brutto 5760,09 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 69 121,08 zł brutto.
4. EWERTON SECURITY Karol Ewertowski, ul. Przyjaźni 16/15, 20-314 Lublin, tel. 695 367 332, e-mail: o-lublin@o2.pl – oferta na cenę brutto 4182,00 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 50 184,00 zł brutto.
5. KERIM Mirosław Hendel z siedziba 26-600 Radom, ul. Dzielna 11, tel./fax 48 366 81 89, e-mail: p.u.kerim@wp.pl – oferta na cenę brutto 4 637,10 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 55 645,20 zł brutto.
Po analizie ofert stwierdzono:
oferta nr 1nie zawierała kompletnej dokumentacji przygotowanej oferty tj. brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru ewidencji o działalności gospodarczej, brak aktualnych uprawnień/koncesji w zakresie ochrony osób i mienia. W związku z tym oferta została odrzucona


5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
EWERTON SECURITY Karol Ewertowski, ul. Przyjaźni 16/15, 20-314 Lublin, tel. 695 367 332, e-mail: o-lublin@o2.pl – oferta nr 4 na cenę brutto 4182,00 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 50 184,00 zł brutto.

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w rozeznaniu cenowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jest
najkorzystniejsza cenowo.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
i remontów Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

…………………………………
ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych