Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik postepowania na wykon. usług usuwania pojazdów z terenu powiatu łęczyńskiego. ZP. 272.1.22.2105

2015-12-11 07:34:37
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. usług usuwania pojazdów (uszczegółowionych w formularzu oferty) z dróg położonych
w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137
z późn. zm.) i umieszczanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym wskazanym przez Starostę Łęczyńskiego. CPV: 50118110-9 – usługi holownicze.
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
9 350,00
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział.750 Rozdział. 75020 § 4300
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Sabat Sp. z o.o. , 20-469 Lublin, ul. Budowlana 24 i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.powiatleczynski .pl
6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
Sabat Sp. z o.o. , 20-469 Lublin, ul. Budowlana 24

Rodzaj pojazdu Cena brutto zł
Rower lub motorower 100,00
Motocykl 200,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 440,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t 550,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t 780,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1150,00
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1400,00

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Sabat Sp. z o.o. , 20-469 Lublin, ul. Budowlana 24

07.12.2015 Teresa Olszak ………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
Roman Cholewa
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa