Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2015-12-09 12:18:40
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0, 39221000-7. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego w przypadku jego złej jakości. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Fundusz Aktywności, Środki z działalności gospodarczej, PFRON Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) MEGAST, Al. Warszawska 150, Lublin
2) SYNERGIA GASTRO, Bukowina 7c, 55-095 Długołęka
3) M&M GASTRO, ul. T. Ociepki 8A, 40-413 Katowice
4) MULTI FRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin
5) GASTRO – TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin
4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 55 397,54zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) GASTRO – NET Hanna Pietrzykowska, ul. Lutosławskiego 68A, 05-080 Klaudyn oferta na kwotę brutto 45 735,48zł., oferta została odrzucona, przedstawiony w niej asortyment nie spełnia wymogów Zamawiającego, jest niezgodny z parametrami zawartymi w Zapytaniu.
3) GAMA PLAWGO & ZAWISZA Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin, oferta na kwotę brutto 74 970,96zł., ofercie przyznano 73,89 punktów
4) MIG Import – Eksport Głowacki Spółka Jawna, ul. Elewatorska 29A, 15-620 Białystok, oferta na kwotę brutto 57 742,44zł.,ofercie przyznano 95,93 punktów
5) CONRAD COMPANY Konrad Kaczyński, Kolonia Porosły 55,
16-070 Choroszcz, oferta na kwotę brutto 58 134,72zł., ofercie przyznano
95,29 punktów
6) GASTRO - PACK, Michał Henzel, Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka, oferta na kwotę brutto 60 135,29zł., ofercie przyznano 92,12 punktów.
7) GOLDENGASTRO Przemysław Horodniczy, ul. Braterska 10/8, 93-563 Łódź, oferta na kwotę brutto 56 328,44zł., ofercie przyznano 98,34 punktów
8) EM GASTRO s.c., ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 35-233 Rzeszów, oferta na kwotę brutto 56 593,25zł., ofercie przyznano 97,88 punktów
9) SWISSPOL LTD Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, oferta na kwotę brutto 61 188,34zł., ofercie przyznano 90,53 punktów
10) MEGAST s. c. J. Saran, T. Błaszczuk, M. Jankowski, Al. Warszawska 150,
20-824 Lublin, oferta na kwotę brutto 62 668,56zł., ofercie przyznano
88,39 punktów
11) SK - MEDICO Sebastian Ilczuk, Miączyn 115B, oferta na kwotę brutto 54 033,41zł., oferta została odrzucona, przedstawiony w niej asortyment nie spełnia wymogów Zamawiającego, jest niezgodny z parametrami zawartymi w Zapytaniu.
12) M & M GASTRO oferta nie została rozpatrzona, wpłynęła po czasie
13) INVEST HORECA BISTRO oferta nie została rozpatrzona, wpłynęła po czasie
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

MULTIFRIGO Sp. z. o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, cena oferty netto: 45 038,65zł, cena oferty brutto: 55 397,54zł. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron