Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » zmiana SIWZ na sukcesywne ...

zmiana SIWZ na sukcesywne dost. art. spoz. dla PZAZ Łęczna

0000-00-00 00:00:00
PZAZ.272.4.1.2015


KOREKTA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów artykułów:
1) Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2) Zadanie nr 2 rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 8 mrożonek, CPV: 15331170-9;
9) Zadanie nr 9 chemii gospodarczej, CPV: 24250000-1;
10) Zadanie nr 10 chemii profesjonalnej, CPV: 24513000-3;

Zamawiający:

Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Tel./fax: 81 752 29 20, adres e-mail: pzazleczna@wp.pl

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. w dziale 15 opis sposobu przygotowania ofert punkt 15.12. po korekcie otrzymuje brzmienie :
15.1. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA – na zakup z dostawą do siedzib Zamawiającego art. według zadania nr ….. termin otwarcia ofert: 14.12.2015 r, godz.1015.
2. W dziale 16 miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16.1. po korekcie otrzymuje brzmienie:
16.1. Oferty należy składać/przesłać do dnia 14.12.2015. do godz. 1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w sekretariacie ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
3. W dziale 16 miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16.5. po korekcie otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi 1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, adres jw.
w sali konferencyjnej w dniu 14.12.2015 r. o godz.1015.
4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

………………………………………………..
Podpis Dyrektora PZAZ

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa