Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego.ESR.272.1.126.2015

2015-12-01 09:30:39
Znak sprawy: ESR.272.1.126.2015
Łęczna, dn. 30.11.2015


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński- Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
Tel. 81/752 64 01, fax: 81/ 752 64 64

zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego

CPV 22462000-6 Materiały reklamowe

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego
Bidon
- pojemność ok. 650 ml
- butelka wykonana z plastiku posiadającego wszelkie wymagane certyfikaty dla produktów mających kontakt z żywnością
- ustnik wykonany z termo-plastycznej gumy
- nadruk dookoła butelki w 1 kolorze (czarny), technika sitodruk utwardzony UV
- 100 % szczelności
- kolorystyka bidonu: niebiesko – czarna (butelka niebieska, pozostałe elementy niebiesko-czarne)
- nakład 150 szt.
2. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca:
a) przygotuje projekt graficzny materiałów promocyjnych z materiałów przesłanych przez Zamawiającego
b) wykona materiały promocyjne wg zatwierdzonej przez Zamawiającego wizualizacji.
c) dostarczy materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego.
2) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2015 r.
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3 zaproszenia, zawarte w Formularzu ofertowym.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Beata Cieślińska, tel. /081/ 752 64 21, fax. /081/ 752 64 64, e- mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl
6) Termin związania ofertą: od dnia złożenia oferty do 08.12.2015 r.
7) Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia Oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: b.cieslinska@powiatleczynski.pl.) do siedziby Zamawiającego.
8) Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do siedziby Zamawiającego do godz. 15.00 dnia 02.12.2015 r. Za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia oferty Zamawiającemu w formie elektronicznej.
9) Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto.
10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Wykonawca powinien dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego próbki produktów będących przedmiotem Zamówienia.
12) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy.
13) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stosuje się karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego stosuje się karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto.
3. W przypadku zwłoki w realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto.
4. W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6. W przypadku niezrealizowania lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z powodu zdarzeń losowych (siła wyższa), żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
7. Zamawiającemu oprócz wypadków wskazanych w kodeksie cywilnym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową. Prawo to Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od stwierdzania powyższych okoliczności.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu próbki proponowanych produktów.
14) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia Nr 21 /2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 r.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania Zaproszenia do złożenia oferty oraz zakończenia procedury bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.Załączniki:
1. Formularz ofertowy.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron