Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik postępowania nr 2 na wykonanie projektów i kosztorysów na termomodernizację ORW Z.SP.O.272.1.20.2015

2015-11-30 11:29:31
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektów i kosztorysów na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej wraz z modernizacją ogrodzenia
i zagospodarowaniem terenu działki nr 1746, polegających na opracowaniu dokumentacji:

Zadanie nr 1:
Termomodernizacja budynku, polegająca na kapitalnym remoncie dachu wraz
z orynnowaniem, wykonaniem instalacji odgromienia i dociepleniem z nową elewacją:
1) Koncepcja wstępna do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2) Audyt energetyczny
3) Projekt wykonawczy
4) Specyfikacja wykonania i odbioru robót
5) Kosztorys inwestorski i przedmiary robót

Zadanie nr 2 :
Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1746, dojścia i dojazdy
i oświetlenie w technologii LED:
1) Koncepcja wstępna do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2) Projekt wykonawczy uwzględniający ogrodzenie, dojścia i dojazdy, projekt zieleni
i oświetlenie
3) Specyfikacja wykonania i odbioru robót
4) Kosztorys inwestorski i przedmiary robót

Z uwagi na to, iż przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze dawnego zespołu podworskiego w Podzamczu wpisana jest do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/637 na mocy decyzji znak: KL.IV-7/65/72 z dnia 30 września 1972r oraz pod nr A701 na mocy decyzji znak: KI.IV-7/47/75 z dnia 10 grudnia 1975 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt. 1. Art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1789), art. 29 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 1409 z późn. zm.), na wniosek Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej i współdziałaniu w przedmiocie zamówienia uzyskanie pozwolenia na prowadzenie zakresu robót objętego koncepcją wstępną i projektem wykonawczym, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. {Na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1746 usytuowany jest pomnik przyrody [klon srebrzysty (obwód drzewa 240cm) oznaczony w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 271.}
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na wybrane przez wykonawcę zadanie.

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.11.2015 na kwotę 27 777.78 co stanowi równowartość 6 574,78.euro (1euro = 4,22 49zł) na podstawie rozporządzenia PRM z 23.12.2013 r. poz. 1692, cena brutto 30 000 PLN

3. W dniu 20.11.2015 zwrócono się do 2 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Biuro R. Pilch
2. Albico Biuro Projektów
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl
w zakł. zam publ. do 30 tys euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Grażyny 11/7, 31-217 Kraków, e-mail: marcin@marzec-budownictwo.pl oferta na zad 1 i 2 kwota 44 280 zł brutto ( zad 1: 34 280 zł, zad 2: 10 000 zł)
2) BIURO PROJEKTOWE ASYMETRIA Aneta Moćko, ul. Ks .P .Ściegiennego 99/11,
e-mail: bp.asymetria@gmail.com oferta na zad.nr 1 kwota 18 000,00 zł brutto
3) ALBICO BIURO PROJEKTÓW, 20-729 Lublin, ul. Kaszubska 5, e-mail: kotowiczgrzegorz@wp.pl , oferta na zad. 1 i 2 kwota 17 478,00 zł brutto ( zad1: 8 118,00 zł, zad.2: 9 360,00 zł);
4) USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Ewa Przepiórka, 21-040 Świdnik, ul. C.K.Norwida 7/18A, e-mail: ewa_przepiorka@wp.pl oferta na zad. 1 kwota 27 500,00 zł brutto.
5) WŚRÓD ZIELENI Wojciech Ogiński, 20-258 Lublin , ul. Ceramiczna 1/107, e-mail: w.oginski@ogrodnicy.com oferta na zad. 1 i 2 kwota 87 420,00 zł brutto
( zad1: 29 520,00 zł, zad.2: 57 900,00 zł);
6) KANSKA BIURO PROJEKTOWE Beata Kańska, 05-500 Piaseczno, ul. Pelikanów 2c/13, e-mail: bea_kanska@poczta.onet.pl oferta na zad. 2 kwota 21 525,00 zł brutto.

5. W związku z rezygnacją firmy ALBICO BIURO PROJEKTÓW , 20-729 Lublin,
ul. Kaszubska 5 z realizacji zadania nr 2, zgłoszono ten fakt elektronicznie w stosunku do ofert nr 1 i 6: firmy INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Grażyny 11/7, 31-217 Kraków, lecz firma ta miała ciągle wyłączony telefon oraz nie odpowiadała na wezwania do kontaktu, wyznaczony ostateczny termin na kontakt do godziny 10:00 w dniu 30.11.2015r minął bez odzewu, w tej sytuacji wybrano do realizacji zadania firmę KANSKA BIURO PROJEKTOWE Beata Kańska, 05-500 Piaseczno, ul. Pelikanów 2c/13. Drogą elektroniczną uzyskano upusty do złożonych ofert: w zakresie zadania nr 1 – do kwoty 8 000,00 zł brutto, a w zakresie zadania nr 2 – do kwoty 21 000,00 zł brutto.

Po zmianach wynikających z rezygnacji firmy ALBICO z realizacji zadania nr 2 ostatecznie wybrano do realizacji zadań – firmy:
1) dla zadania nr 1 - firmę ALBICO BIURO PROJEKTÓW , 20-729 Lublin, ul. Kaszubska 5, e-mail: kotowiczgrzegorz@wp.pl za kwotę 8 000,00 zł brutto;
2) dla zadania nr 2 – firmę KANSKA BIURO PROJEKTOWE Beata Kańska, 05-500 Piaseczno, ul. Pelikanów 2c/13, e-mail: bea_kanska@poczta.onet.pl za kwotę 21 000,00 zł brutto

6. Uzasadnienie wyboru: oferty są kompletne pod kątem celu jakiemu mają służyć
i są najkorzystniejsze cenowo w nowej sytuacji.

7. Postępowanie prowadził: Teresa OlszakZATWIERDZAM Aneta Zabłocka
Dyrektor
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron