Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik postepowania na obsługę parkingu strzeżonego

2015-11-23 12:40:24
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12.03.2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- obsługa parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z drogi w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) usytuowanego przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej.
CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 4800,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym
( dział, rozdział): Dział 750, Rozdz. 75020, § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 30 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32 –, wartość brutto oferty na rok 2016– 3 600,00 zł;
2) Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o., 20-260 Lublin ul. Antoniny Grygowej 56 - wartość brutto oferty na rok 2016 – 16 4721,60 zł;

Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2016 r.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32, NIP: 946-190-77-25 oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza, cena kalkulacyjna oferty wg składników podanej ceny: 3 600,00 zł brutto.

23.11.2015 r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków