Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie proj. wykonawczego i kosztorysów dla Ośr. Rewalidacyjno Wychowawczego w Łęcznej. ZP.SP.O.272.1.20.2015

0000-00-00 00:00:00
ZP.SP.O.272.1.20.2015


ZAPYTANIE OFERTOWENa podstawie Uchwały Nr 1072/2014 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku na podstawie art. 15 ust.2 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania : Wykonanie projektów i kosztorysów na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej wraz z modernizacją ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 1746, polegających
na opracowaniu dokumentacji:

Zadanie nr 1:
Termomodernizacja budynku, polegająca na kapitalnym remoncie dachu wraz
z orynnowaniem, wykonaniem instalacji odgromienia i dociepleniem z nową elewacją:
1) Koncepcja wstępna do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2) Audyt energetyczny
3) Projekt wykonawczy
4) Specyfikacja wykonania i odbioru robót
5) Kosztorys inwestorski i przedmiary robót

Zadanie nr 2 :
Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1746, dojścia i dojazdy
i oświetlenie w technologii LED:
1) Koncepcja wstępna do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2) Projekt wykonawczy uwzględniający ogrodzenie, dojścia i dojazdy, projekt zieleni
i oświetlenie
3) Specyfikacja wykonania i odbioru robót
4) Kosztorys inwestorski i przedmiary robót

Z uwagi na to, iż przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze dawnego zespołu podworskiego w Podzamczu wpisana jest do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/637 na mocy decyzji znak: KL.IV-7/65/72 z dnia 30 września 1972r oraz pod nr A701 na mocy decyzji znak: KI.IV-7/47/75 z dnia 10 grudnia 1975 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt. 1. Art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1789), art. 29 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 1409 z późn. zm.), na wniosek Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej i współdziałaniu w przedmiocie zamówienia uzyskanie pozwolenia na prowadzenie zakresu robót objętego koncepcją wstępną i projektem wykonawczym, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. {Na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1746 usytuowany jest pomnik przyrody [klon srebrzysty (obwód drzewa 240cm) oznaczony w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 271.}
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na wybrane przez wykonawcę zadanie.
Dokumentacja wykonawcza powinna spełniać wzmagania zawarte w:
1) przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1129);
2) przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. Nr 130
z 2004 r. poz.1389).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w techniczne tradycyjnej (graficznej
i opisowej) oraz w formie elektronicznej na płytach CD: z podziałem na dwa odrębne zadania pod nazwą:
1) Termomodernizacja budynku, polegająca na kapitalnym remoncie dachu wraz
z orynnowaniem, wykonaniem instalacji odgromienia i dociepleniem z nową elewacją:
2) Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 174, dojścia i dojazdy
i oświetlenie w technologii LED, zgodnie z opisem zadania nr 2.

1. Opracowania wykonawcze oddzielnie dla każdego z zadań (projekt wykonawczy) należy wykonać po 5 egzemplarzy, a kosztorys inwestorski szczegółowy, kosztorys ślepy tj. przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót po 3 egzemplarze. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną, STWiOR i przedmiarami robót – po 1 egz. dla każdego zadania odrębnie.
2. Prace powyższe dotyczą czynnego budynku.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.
4. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu wykonawczego powstałego w ramach realizacji usługi.
5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie wyk.
i dokumentacji.
6. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót.
7. Termin realizacji zamówienia 90 dni od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. Wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
8. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

CPV:71400000-2 usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający niezbędne do uprawnienia architektoniczno-budowlane i drogowe oraz spełniający warunki udziału
w postępowaniu.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Litewska 16, tel. 81 752 26 55
NIP 5050121010, REGON 06115916
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych.

Sposób przygotowania oferty:
1. wypełnić załączony formularz oferty oraz załączyć:
1) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców,
2) kserokopię uprawnień w zakresie: architektoniczno-budowlanym oraz drogowym,
3) dwie odrębne referencje z wykonanych należycie usług dla każdego zadania odrębnie z zakresu odpowiedniego do przedmiotowego zadania, które w swojej treści potwierdzi, że zadania te były wykonane terminowo i zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2015 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem lub drogą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 30 tys. Euro.

Termin realizacji usługi nie później niż do 29.03.2016r.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Mapka z wyrysu działki nr 1746
4. Decyzja LWKZ z dnia 2013.10.15 wraz z 4 mapami elewacji w skali 1:100i mapą do celów projektowych w skali 1:500

Łęczna dnia 09.11.2015 r.
Aneta Zabłocka
Kierownik jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron