Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

0000-00-00 00:00:00
Znak sprawy: ESR.272.1.116.2015ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 75 26 401 fax: /081/ 75 26 464

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach realizacji projektu „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1) Opis przedmiotu zamówienia:
1.1) Atlas wielofunkcyjny – 1 szt. Atlas do ćwiczeń 4- stanowiskowy, łożyskowany o wymiarach max. 360 x 255 x 220 cm, z tapicerką profilowaną do kształtów anatomicznych, wykonany z profili stalowych, możliwość wykonania ćwiczeń na wszystkie podstawowe grupy mięśniowe, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
1.2) Zestaw fitness, na który składają się:
 Rowerek treningowy wyposażony m.in. w cykloergometr o oporze magnetycznym z elektronicznym pomiarem częstotliwości pulsu i pozostałych parametrów ćwiczeń. Średnia wielkość ramy dla ćwiczących o wzroście do 180 cm, maksymalna waga osoby ćwiczącej min. 120 kg, 8 stopniowa regulacja oporu, regulacja pozioma i pionowa siodełka, funkcje komputerka: czas, dystans, puls, szybkość, spalane kalorie, zmontowany w całości, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
 Bieżnia elektryczna wyposażona w: sensory pomiaru pulsu przeciwpoślizgowy pas bieżny, system zabezpieczenia antyupadkowy, konsolę z komputerkiem zliczającym czas trwania ćwiczeń, prędkość, dystans, spalone kalorie oraz puls, konstrukcja składana, maksymalna waga osoby ćwiczącej min. 120 kg, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
 Orbitrek wyposażony w: czujniki pulsu umieszczone na kierownicy (umożliwia pomiar tętna za pomocą sensorów dotykowych), 8 - stopniową regulację siły oporu, waga koła zamachowego min 7,5 kg, wielofunkcyjny komputer z wyświetlaczem i programatorem umożliwiającym ustawienie kilkunastu rodzajów treningu, np. podstawowego, kontrolujących pracę serca, programów ze stałym i zmiennym obciążeniem albo indywidualnych treningów użytkownika, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
Zamówienie obejmuje: zakup, transport, dostarczenie, wniesienie oraz montaż urządzeń.
CPV 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

2) Termin wykonania zamówienia: 05.11.2015 r.
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3 zaproszenia.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Dominika Sacawa, tel. /081/ 752 64 10, fax. /081/ 752 64 64, e- mail: d.sacawa@powiatleczynski.pl
6) Termin związania ofertą: od dnia złożenia oferty do 03.11.2015 r.
7) Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia Oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
8) Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2014 r. do godz. 14.30 drogą elektroniczną (skan dokumentu) na adres: d.sacawa@powiatleczynski.pl;
9) Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto, należy podatek VAT wraz z podaniem stawki/ stawek podatku VAT.
10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru oferentów będzie stanowiła w 100% cena.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy.
12) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy.
13) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Nie dotyczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 r.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.

Łęczna, dn. 27.10.2015 r.


Dariusz Kowalski

Wicestarosta

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych