Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą i montażem dla PZAZ sprzętu gastronomicznego (zadanie nr 1) oraz mebli biurowych (zadanie nr 2).

2008-11-20 08:16:14
Łęczna: Zakup z dostawą i montażem dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej sprzętu gastronomicznego (zadanie nr 1) oraz mebli biurowych (zadanie nr 2). CPV: 29531500-5, 36121000-5.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 323197-2008 i sprostowanie 323207-2008 z 20/11/2008
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą i montażem dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej sprzętu gastronomicznego (zadanie nr 1) oraz mebli biurowych (zadanie nr 2). CPV: 29531500-5, 36121000-5.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą i montażem dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej sprzętu gastronomicznego oraz mebli biurowych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.53.15.00-5, 36.12.10.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1.) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2.) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3.) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ust. 1 . 5.) Wykonał podobne dostawy w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem niniejszego przetargu. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (na formularzu ofertowym - załącznik Nr 1do SIWZ); 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 4) oświadczenie wykonawcy lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 5) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 tys. złotych; 6) podpisany i uzupełniony o dane wykonawcy wzór umowy na potwierdzenie, że wykonawca akceptuje wzajemne obowiązki stron wynikające z wyboru oferty. 7) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat podobnych dostaw, zawierający dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2, pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r.. (Dz. U Nr 87, poz. 605 ze zmianą z dnia 24.10.2008.r.) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 siwz;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz;.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz oraz za pomocą poczty elektronicznej.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie : Powiat Łęczyński 21 - 010 Łęczna, Aleja Jana Pawła II 95 A do dnia 28.11.2008r. godz. 10.00..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa