Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » ogłoszenie o zamówieniu ...

ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieogr. Zakup jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. ZP.SP.O.272.4.7.2015

2015-10-13 13:23:03
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał.

Łęczna: Zakup jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. ZP.SP.O.272.4.7.2015
Numer ogłoszenia: 149409 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 752 20 29, faks 81 752 20 29.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna Powiatu Łęczyńskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. ZP.SP.O.272.4.7.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o minimalnej liczbie miejsc siedzących 16 plus kierowca, z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim. Poniżej opisane są warunki jakie musi spełniać przedmiot zamówienia. 3. 1. Rok produkcji 1. fabrycznie nowy autobus, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2015 3.2. Nadwozie: - liczba przewożonych osób: min. 16 pasażerów (miejsc siedzących) plus kierowca, możliwość przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich. Jeżeli miejsce dla wózków inwalidzkich uzyskiwanie jest w zamian foteli pasażerskich, to fotele te muszą być łatwo demontowane bez użycia narzędzi. minimalna ilość miejsc dla osób przewożonych w na wózkach inwalidzkich: 2 lakier metalizowany - oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodne z przepisami o ruchu drogowym (umieszczenie emblematów o przewozie osób niepełnosprawnych). - sposób wprowadzania osoby na wózku inwalidzkim - po platformie będącej na wyposażeniu autobusu ( platforma płaska, składana z bieżnia wykonana z antypoślizgowej kraty długości min. 2 m.). 3.3. Silnik: - rodzaj paliwa: olej napędowy - pojemność skokowa silnika powyżej 1950 cm3, - moc silnika nie mniejsza niż 110 kW, - emisja zanieczyszczeń nie większa niż przewidziana w normie EURO 5 - emisja CO2 w cyklu mieszanym nie większa niż 316 g-km2 - zużycie energii w cyklu mieszanym (według homologacji) nie większe niż 4,32 MJ-km, co w przeliczeniu na olej napędowy (36MJ-l) daje zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 12 litrów-100 km. 3.4. Wyposażenie immobiliser centralny zamek z pilotem 2 komplety kluczyków z pilotami radioodtwarzacz CD wraz z zestawem głośników w tym także w części pasażerskiej klimatyzacja z rozprowadzeniem powietrza w części pasażerskiej ogrzewanie postojowe w części pasażerskiej pełnowymiarowe koło zapasowe oraz narzędzia do zmiany koła (klucze, podnośnik) 2 komplety kół (felgi i opony) letnie i zimowe, (autobus dostarczyć na oponach zimowych) koło zapasowe tylko w wersji letniej chlapacze przednie i tylne (tylko przednie w podwoziach do zabudowy) światła przeciwmgielne tempomat czujniki wspomagające parkowanie tyłem alarm pokrowce wszystkich foteli odtwarzacz dvd ze składanym monitorem zamocowanym przy podsufitce - możliwością oglądania wyświetlanych filmów przez pasażerów CB-Radio zasłony na okna boczne w przestrzeni pasażerskiej nawigacja z mapami Polski i krajów europejskich z dożywotnią aktualizacją wyposażenie obowiązkowe wymagane dla pojazdów tego typu przepisami o ruchu drogowym: apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy. 3.5. Gwarancja i serwis: - okres wykonywania przeglądów technicznych nie krótszych niż co 20 tys. kilometrów lub raz na rok, pierwszy przegląd gwarancyjny na koszt Wykonawcy. - serwis w odległości nie dalszej niż 40 km od siedziby Zamawiającego - gwarancja na elementy mechaniczne nie krótsza niż 24 miesiące, - gwarancja na powłokę lakierniczą nie krótsza niż 24 miesiące, 1.gwarancja na perforację nadwozia nie krótsza niż 6 lat. 3.6. Dokumentacja do rejestracji autobusu oraz instrukcje i gwarancje: - oferowany pojazd musi spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.951 z póź. zm.). - dostarczony autobus musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Wykonawca musi więc dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu w odpowiednim wydziale komunikacji w tym miedzy innymi: wyciąg ze świadectwa homologacji autobusu do przewozu min. 17 osób (w tym kierowca) i badanie techniczne okręgowej stacji kontroli pojazdów wykonane po adaptacji polegającej na przystosowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych , - wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów serwisowych..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy polegające na dostawie samochodu typu autobus o wartości brutto nie niższej niż 100 000 zł każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Dojazd do serwisu w promieniu max. do 40 km. - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna w pok. 111 Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z powyższym zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania funduszy na realizację przedmiotowego zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków