Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

2015-09-03 15:15:35
Łęczna, dnia 03.09.2015 r.

Znak sprawy: ZP.272.1.101.2015ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej”

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe
Powiat Łęczyński,
al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
woj. lubelskie,
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
tel. 081-752-64-01, 081-752-64-00
fax 081-752-62-64.
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl
adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej” oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.6.2015 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 207108-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 r.
Ogłoszenie oraz dokumentacja i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony: www.powiatleczynski.pl.
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze pousterkowym i gwarancyjnym
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od dnia zakończenia zadania przez Wykonawcę robót budowlanych – protokół bezusterkowy końcowego odbioru wykonania zadania.


V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynkach.
Wykonawca celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług.

c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Dominika Sacawa, tel. tel. 081-752-64-23
e–mail: d.sacawa@powiatleczynski.pl

VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
6. Ofertę należy złożyć:
a) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub
b) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
7. Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2015 r., o godz.10.00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

IX. Wynik postępowania.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.


X. Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.Roman Cholewa
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych