Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » w sprawie przeznaczenia ...

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu będącego w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego

2015-09-02 09:31:06
Uchwała nr 215/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu
będącego w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35. ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) Zarząd Powiatu
w Łęcznej uchwala, co następuje:


§1
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat lokal oznaczony numerem 4
o pow. 21,70 m2 usytuowany w budynku A-300, położonym w Łęcznej, przy ul. AL. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej nr 2604/20 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00108816/8, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
a ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ....................

2. Szymon Czech .................... Roman Cholewa

3. Piotr Jastrzębski ....................

4. Krystyna Wiśniewska ....................


Załącznik do uchwały nr 215/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI, OD 1 WRZEŚNIA 2015 r. DO 21 WRZESNIA 2015 r.


Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Nr lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Opis położenia lokalu Przeznaczenie lokalu Forma oddania nieruchomości Wysokość opłat miesięcznych za 1 m2 Sposób zapłaty
1 - Miasto Łęczna, działka nr 2604/20
KW nr LU1I/00108816/8 4 20,70 parter budynku A-300,
Łęczna Miasto,
Ul. Aleja Jana Pawła II 95 lokal przeznaczony na biuro dla działalności administracyjnej, nieuciążliwej dzierżawa powyżej 3 lat 45,00 zł + VAT
plus koszty utrzymania płatny do 25 dnia każdego miesiąca


Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95a, pok. Nr 112, nr telefony 081 752 64 07 Anna Giszczak .

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych