Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu: roboty budowlane Łęczna: Wykonanie robót budowlanych pn.: _Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej_ Znak Sprawy: ZP.SP.K.272.4.6.2015

2015-08-24 14:04:18


Powiat Łęczyński

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej


Łęczna, dn.24.08.2015 r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.6.2015


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej” (Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.6.2015), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2015 r. (Numer ogłoszenia: 207108 - 2015) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie terminów realizacji w/w zadania. W jakim okresie będzie mógł być realizowany Etap I robót a w jakim okresie Etap II. Podane są tylko daty zakończenia. Proszę o określenie dat rozpoczęcia dla poszczególnych etapów.
Czy etap II będzie można realizować jednocześnie z Etapem I robót, czy dopiero po zakończeniu Etapu I.”

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje:
- Etap I będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2015 r.
- Etap II będzie realizowany w okresie do 19.08.2016 r.
Wskazane jest, aby II etap robót był realizowany w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
w związku z powyższym Zamawiający zaplanował wykonanie prac II etapu na okres wakacyjny w roku 2016. Prace II etapu nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi, z związku z czym Zamawiający przewidział prace nas II etapem w okresie koniec czerwca-sierpień 2016 r. Płatność za wykonanie II etapu jest przewidziana również na 2016 r. niezależnie od jego wcześniejszego wykonania.
Również z uwagi na mechanizm finansowy zawarty we wniosku o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz plany finansowe Zamawiającego, całość robót została podzielona na dwa etapy i płatność za wykonanie każdego z etapów będzie podzielona na lata, i tak: płatność za wykonanie I etapu zostanie dokonana w 2015 roku, a płatność za wykonanie II etapu zostanie dokonana w 2016 roku.

Pytanie nr 2:
„W SIWZ pkt. IV Termin wykonania zamówienia: 19.08.2016 r. dla II etapu. Proszę o informację czy jest jakieś ograniczenie w terminie rozpoczęcia prac II etapu? Czy można będzie przystąpić z rozpoczęciem prac na II etapie bezpośrednio po zakończeniu I etapu?”

Odpowiedź nr 2:
Ograniczeniem do rozpoczęcia i prowadzenia prac II etapu są trwające zajęcia szkolne i obecność uczniów w obiekcie. Prace w II etapie przewidują również wymianę instalacji c.o., co wiąże się z utrudnieniami w ogrzaniu obiektu podczas trwającego sezonu grzewczego, dlatego Zamawiający zaplanował prace nad II etapem w miesiącach koniec czerwca-sierpień 2016 r.

Pytanie nr 3:
„Proszę o przesłanie lub zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót w rozszerzeniu AHT lub KST (dot. przetargu na remont sali sportowej w Kijanach oraz Łęcznej).

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiaru robót w rozszerzeniu AHT bądź KST dla zadania „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej”. Odpowiedź na drugą część pytania została zamieszczona w odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego nr ZP.SP.K.272.4.5.2015 pn. „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.”

Pytanie nr 4:
„Stosownie do treści rozmowy z dnia dzisiejszego, uprzejmie proszę o zwrotne przesłanej na mojego maila przedmiaru robót w pdf w wersji edytowalnej. Chodzi o plik PDF wydrukowany prosto z programu do kosztorysowania przez projektanta. Możliwość zwrotnego zaimportowania danych z takiego wydruku wprost do programów kosztorysowych, bez konieczności ręcznego wklepywania, przewidują programy kosztorysowe, które są na wyposażeniu w naszej firmie. Nie ma natomiast takiej możliwości (zaimportowania danych) w przypadku skanów z wersji papierowych, czyli z takiej wersji jaka została zamieszczona na Państwa stronie internetowej.”

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej. Jedyna wersja będąca w posiadaniu Zamawiającego została zamieszczona jako Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 5:
„1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, co jest jednoznaczne z wystawieniem przez wykonawcę deklaracji zgodności CE, z wyżej przywołaną normą.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.5 zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.”

Odpowiedź nr 5:
1. Zgodnie z zapisami SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pkt. 6 Realizacja i odbiór robót) Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty i atesty higieniczne materiałów, zaś po wykonaniu przedłożyć komplet aprobat technicznych lub certyfikatów i atestów higienicznych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zawierającym potwierdzenie że zostały wbudowane w trakcie obecnego remontu.
2. Zamawiający informuje, że warstwy konstrukcyjne podłogi należy wykonać w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub równoważnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w obowiązującej normie oraz z zachowaniem wymogów stawianych przez Zamawiającego, tj. aby elementy drewniane podłogi w tym układzie warstw wykonane zostały z drewna iglastego impregnowanego o jakości w klasie I (jako obowiązującą normę rozumie się normę PN EN 14 904). Zamawiający po otwarciu ofert dokonuje badania czy Wykonawca złożył ofertę zgodną w swej treści z treścią SIWZ, w tym czy zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ Rozdz. X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt. 1 ppkt. 6): „W przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) i/lub rozwiązań równoważnych - Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie między parametrami technicznymi i użytkowymi do opisanych w SIWZ i/lub opis rozwiązań równoważnych, oraz oświadczenie że oferowane materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia” oraz zgodnie z Rozdz. III pkt. 7. „W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane praz niego towary (materiały i urządzenia) oraz rozwiązania zastosowane do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i gwarantują wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.”Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną treść SIWZ w niniejszym postępowaniu.

Roman Cholewa
Przewodniczący Zarządu

Otrzymują: a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe