Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru programu do skanowania i urządzenia wielofunkcyjnego dla GKN

2015-07-31 12:10:07
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015

z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zadanie nr 1: Dostawa i instalacja oprogramowania do skanowania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z usługą integracji z systemem do zarządzania zasobem - Ośrodek 8 - stosowanym w PODGiK o parametrach zgodnych z zał. Nr.1 .
2. Zadanie nr 2 - z dostawa, instalacja i konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego - drukarka, skaner, kopiarka - do współpracy z oprogramowaniem do skanowania pzgik o parametrach zgodnych z zał. Nr.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zadań.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wyżej wymienione oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne na okres nie krótszy niż 24 miesiące

kod CPV: 30121000-3,42962000-7, 48318000-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
25.000,00 zł – Zamawiający Uchwałą Zarządu Nr 186/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. zwiększył kwotę przeznaczoną na finansowanie tego zadania do wartości najkorzystniejszej oferty.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział): Dział. 710 Rozdz. 71013 § 6060
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PHU PROKSER DARIUSZ MICHALSKI Siedziba Zgrupowania Żmija 17A/28, 01-875 Warszawa, tel/fax: 22 8667640, e-mail: handlowcy@prokser.pl - oferta na kwotę łączną 34.378,50 zł brutto, udzielona gwarancja na okres 36 m-cy – Oferta nie spełnia wymagań formalnych w zakresie braku załączenia do oferty i potwierdzenia trzech realizacji odpowiednich dostaw wraz z referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym należyte i terminowe wykonanie odpowiednich do przedmiotu zamówienia dostaw.
2) RICOH POLSKA Sp. z o.o. siedziba Żwirki i Wigury 18A Warszawa tel./fax.: 22 2561549, e-mail: ricoh@ricoh.pl - oferta na kwotę łączną 35.608,50 zł brutto, udzielona gwarancja na okres 36 m-cy. Ofercie przyznano 81,81 punktów .
3) XERREX Sp. z o.o. siedziba ul. Lisa Kuli 6 35-032 Rzeszów tel./fax: 17 8522970, e-mail: biuro@xerrex.pl - oferta na kwotę łączną 28.413,00 zł brutto, udzielona gwarancja na okres 36 m-cy. Ofercie przyznano 100,00 punktów .
4) Usługi Elekroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą, ul. Filaretów 34/1, 20-609 Lublin, tel./fax: 81 7577358, e-mail: Biuro@cebryk.eu - oferta na kwotę łączną 33.702,00 zł brutto, udzielona gwarancja na okres 24 m-cy. Ofercie przyznano 82,55 punktów .

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
XERREX Sp. z o.o. siedziba ul. Lisa Kuli 6 35-032 Rzeszów tel./fax: 17 8522970, e-mail: biuro@xerrex.pl - oferta na kwotę łączną 28.413,00 zł brutto, udzielona gwarancja na okres 36 m-cy. Oferta jest kompletna, spełnia wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższa ilość punktów w kryterium ceny oraz udzielonej gwarancji.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków